PCIB - Oppdatering - fondenes inntreden kan bli interessant


Nok en uke er gått, og PCIB har vært svært volatil. Mange har hatt en mening om kursutviklingen, og jeg skal ikke prøve meg på for mange forklaringer på dette.

Et første svar på om noen de de 50 største aksjonærene har beveget på seg fikk vi mandag f.k. da den nye ukentlig oppdaterte aksjonærlisten ble tilgjengelig for medlemmene på Stocktalk. Vær klar over at denne oppdaterte aksjonæroversikten kun viser netto-endringer som har skjedd mandag til og med onsdag forrige uke, og ikke aksjehandler i PCIB som skjedde på torsdag og fredag. Årsaken er verdipapirmarkedets oppgjørsregler, T+2, som betyr at handler registreres først på VPS-kontoen 2 dager etter handelsdagen (T). Men her var det flere endringer enn tidligere.

Et trekk vi ser er at vår nederlandske «spesialistinvestor» via ABN Amro (nå 18. største aksjonær med 278 323 aksjer) solgte seg ned med ytterligere 77 062 aksjer, noe som altså er gjort i perioden 2.5.2019 til og med 8.5.2019. MP Pensjon solgte 17 500 aksjer (nest største aksjonær), mens LGJ Invest solgte 20 000 aksjer (15. største aksjonær). Av aksjonærer som økte var AKK Invest AS, samt et par private investorer. Ellers kom også fondet DNB Norge Indeks inn på top 50-listen med til sammen 121 418 aksjer. Også flere private investorer som bikket 100 000 aksjer med god margin.

Jeg liker å prøve meg på å se ting i sammenheng, som forhåpentligvis kan gi de lengre linjer.

1Q-2019-presentasjonen til PCIB og den etterfølgende podcasten nr 81 på Radium, ga som ventet mye god og oppdatert informasjon. Mer om det nedenfor.

Ytterligere en litt uventet, men antakelig ganske viktig bit av informasjon i relasjon til fimaCHEM, ble kjent på forumet Tekinvestor, av legen bak nicket Bra_Britt (som så vidt jeg har forstått en praktiserende radiolog, med spesialistkompetanse?). I tillegg har også "Snøffelen" og "Investor" gitt god og utfyllende informasjon om dette funnet. Det som gjør at jeg særlig merker meg dette innlegget er at adm dir i Radforsk - Jónas Einarsson, faktisk gikk til det skrittet å kommentere funnene fra Bra_Britt på Tekinvestor under nicket "Forsk". Og tar man et søk på hva Forsk har skrevet tidligere, er det ikke så ofte han kommenterer innlegg fra forumdeltakere på noe forum. Men desto viktigere signal synes jeg dette er. Einarsson skrev konkret følgende i sin kommentar:

"Ikke ofte jeg skriver her men jeg må nesten berømme denne gravingen. Dette er svært interessante artikler. Jeg har gått nøye gjennom dem og har snakket med Per Walday og oppfordret selskapet til å vurdere om de har mulighet til gjennomgå materialet fra sin(e) studier med tanke på en slik klassifisering. PCIB er inne i en svært hektisk periode med fullt fokus på å åpne sites og inkludere pasienter så ingen skal forvente at de kan prioritere dette umiddelbart.
Jónas Einarsson"

Grunnen til at jeg særlig merker meg dette, er at samme Einarsson på vegne av Radforsk nylig har gitt forskeren A. Weyergang den største enkelttildelingen noensinne, for å forske nettopp på bruk av PCI-teknologien. Denne tildelingen viser en særlig tro på PCIBs teknologi, og Einarssons senere engasjement i det nye potensielt viktige funnet fra Bra_Britt, faller i samme gate.

Med andre ord har Norges mest sentrale investor innen kreftforskning i løpet av ganske kort tid, handlet på en måte som viser at man har meget stor tro på PCI-teknologien. Dette har kommet i tilknytning til at PCIB har publisert at man har fått et gjennombrudd i bruk av PCI-teknologien i fimaVACC. Jónas Einarsson var tilstede på PCIBs kvartalspresentasjon noe han så å si alltid er, og deltok aktivt i denne (det gjør han for øvrig også på de fleste andre kvartalspresentasjonene til Radforsk-bedriftene.). Han var også med på podcasten i etterkant.

Setter man dette inn i et større bilde, som vi kan si litt enkelt startet med avisartikkelen i Finansavisen 11.4.2019 hvor det blant annet fremgår av ingressen «Kan løse deler av kreftgåten» (noen som kjenner denne igjen fra Ultimovacs?), ser vi etter mitt syn en tydelig strategi fra PCIB. Ledelsen og støttespillerne til PCIB signaliserer nå ganske tydelig at funnene er ganske oppsiktsvekkende, og dette ønsker man å kommunisere til markedet. Per Walday kommuniserte også på 1Q-presentasjonen og podcast nr 81 at de nå ville arbeide for å gjøre funnene kjent i markedet på en mest mulig profesjonell måte.

Der PCIB tidligere har valgt å "holde tilbake" på kommentarene av resultatene pga ikke ferdigstilte fimaVACC-analysen av friske frivillige, har det nå tydelig "tatt bladet fra munnen" og endret strategi. Nå ser man flere tydelige tegn på at PCIB ønsker å kommunisere dette på en profesjonell måte til resten av verden. Sagt med andre ord har PCIB bevist at sin teknologi nå lar seg overføre på mennesker, noe som innebærer en vesentlig reduksjon av risiko forbundet med å investere i selskapet. Dette vil få betydning.

Jeg vil her også gjenta meg selv, ved å vise til den spesielle aksjonærsitsen man ser i PCIB. I relasjon til for eksempel NANO, er det svært liten representasjon av utenlandske investorer (store fond, profesjonelle investorer etc) i PCIB. Men også store norske investorer glimrer med sitt fravær. NANO har for eksempel en helt annen representasjon av både norske og utenlandske fond. Fem av Blackrocks fond har for eksempel ganske gode beholdninger i NANO. Det største Blackrock-fondet har for eksempel pr i går nesten 1,13 (nøyaktig 1 127 383 pr 13.5.2019) millioner aksjer i NANO. Det er også fire andre Blackrock-fond som har til sammen mer enn 435 000 (nøyaktig hhv 218.699,197.131, 10.035 og 9 932) aksjer i NANO. Men ingen av dem har noen aksjer i PCIB (!) Legg så til at aksjonærene i PCIB er en ganske hard nøtt, hvor det er små endringer på top 50-listen.

Grunnen til at jeg kommer tilbake til dette er at dagens PCIB-aksjonærer ikke trenger å være lenger unna en ganske hyggelig kursutvikling, enn at ETT ENESTE FOND begynner å vise litt seriøs interesse for selskapet. Hva vil skje om for eksempel Blackrock ønsker en posisjon på 750 000 aksjer i PCIB? Dette vil til sammenligning representere mindre enn halvparten av den finansielle andelen bare ett av Blackrock-fondene har i NANO! Hvordan skal man få tak i et slikt antall aksjer? PCIB har jo ikke behov for å gjennomføre noen rettet emisjon mot enkeltinvestorer på noen år ennå, siden de har mye penger på bok, så den døren er nok lukket helt. Og ikke kan de kjøpe skjult via «dark pools» fra noen andre utenlandske investorer/fond slik man kan for eksempel i NANO, siden det ikke er noen andre med slike posisjoner i PCIB.

Eneste måten å få tak i noen eierandel av betydning er å kjøpe av de norske investorene - OSS. I NANO kan slike fond i større grad kjøpe AV HVERANDRE via "dark pools" etc, men det går ikke i PCIB. Konsekvensen av en slik interesse kan være at prisen på PCIB må vesentlig opp, for at noen skal være interessert i å selge.

Og vi trenger ikke å vente til Blackrock eller andre av verdens største fond viser kjøpsinteresse, vi har nok at norske og nordiske fond som antakelig nå vil kjenne sin besøkelsestid. Et fond/profesonell investor som ønsker å kjøpe, gjør dette gradvis - ikke alt på en gang, og de forsøker å skjule det så godt de kan (bl.a. for å unngå "frontrunning"). Kanskje har vi sett litt "treristing" allerede, som kan være starten på at noen akkumulerer.

Mitt syn er at disse oppsiktsvekkende resultatene fra fimaVACC i PCIB nå vil begynne å vise sin virkning - startskuddet har gått. Men aksjonærene må ha tilstrekkelig tålmodighet til å la denne utviklingen virke til sin fordel. Fremover vil Sjoerd van der Burg presentere de kvantitative tallene, noe som vil gi PCIB ytterligere boost og interesse. Ledelsen i PCIB er i gang med å vise resultatene for verden, i et aktivt markedsføringsopplegg. Resultatene vil bli presentert i vitenskaplige artikler, og skape oppsikt/anerkjennelse i medisinske kretser. Samarbeidsselskapene til PCIB vil få en vitenskapelig dokumentasjon for at PCI-teknologien virker, på et område hvor en rekke Big Pharma-selskaper sine medisiner, vaksiner etc tidligere har feilet.

Når man så tar hensyn til at PCIB er priset behagelig lavt i dag, og for eksempel til det halve av MCAP'en til NANO, begynner man også å se at grunnlaget for en brukbar kursøkning er tilstede.

Jeg vil tro at også meglerhusene vil få større interesse av å dekke PCIB, siden en rekke av aksjonærene deres viser interesse. Noen meglerhus dekker jo allerede PCIB, blant annet Arctic og DnB, hvor vi kan forvente oppdateringer av tidligere analyser.
Redigert 14.05.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Fremover ser jeg for meg at følgende triggere kan skape en positiv dynamikk i PCIB-aksjen:

1. Melding om av første pasient har blitt behandlet i fimaCHEM-programmet (First Patient Dosed – FPD)

2. Oppdatering av analyser fra meglerhusene (Arctic er vel varslet, og muligens også DnB), mens nye hus kan se behov for å starte analysedekning

3. Dybdeanalysen av fimaVACC-resultatene fra Leiden-gruppen – artikkel i vitenskapelig tidsskrift samt presentasjon på egnede konferanser

4. Publisering i en vitenskapelig artikkel av resultatet av det prekliniske samarbeidet med Ultimovacs, som ble avsluttet tidligere i år slik vi fikk opplyst ved publisering av 4Q-2018 i februar. Her signaliserte jo PW at resultatene var meget gode, men at de ikke passet inn i Ultimovacs sin pipeline, siden de prøver sin egen variant med peptid-vaksiner.

5. Etablering av nye samarbeidsavtaler med andre legemiddelprodusenter. Særlig interessant hadde det vært om det kom initiativ til å prøve ut å forsterke profylaktiske/forebyggende vaksiner (dvs ikke bare terapeutiske vaksiner) innen noen store områder. Her kan det ligge store penger.

6. Videreutvikling av eksisterende samarbeidsavtaler til kliniske tester

7. Offentliggjøring av flere nye patentsøknader innen nye områder som kan bli godkjent, som det er kjent at PCIB har sendt inn

8. Intervjuer og pressedekning av PCIB fra en ledelse med en klar strategi om å gjøre resultatene kjent

9. Klargjøring fra selskapet av hvor gode de foreløpige resultatene fra Safety- og Extension-studien i fimaCHEM-programmet egentlig er, når en hensyntar hvor store og omfattende svulster pasientgruppen her hadde, i forhold til hva resultatene i andre undersøkelser har vært.

10. Avklaring av hvordan selskapet velger å inkludere det asiatiske markedet i RELEASE-studien (fimaCHEM) (via samarbeidspartner i Asia e.l). Asia har markert større forekomst i befolkningen med gallegangskreft enn USA/Europa pga noen små ekle dyr i form av "liver flux" - leverormer fra fisk som spises uten å være ordentlig kokt, som vandrer inn i gallegangen på mennesker og bosetter seg i leveren - etter en tid gir de kreft som følge av konstant vevsirritasjon (kanskje etter så lenge som 15-30 år). Enkelte steder i Thailand er det f. eks ca 80 ganger høyere forekomst av gallegangskreft enn i den vestlige verden.

11. Samarbeidsavtalen med en av de 10 største Big Pharma-selskapene løper til slutten av juni 2019, og det vil da komme en avklaring av om samarbeidet videreføres eller ei (https://newsweb.oslobors.no/message/466124). Denne avtalen har gjentatte ganger vært fornyet:
- https://newsweb.oslobors.no/message/453786
- https://newsweb.oslobors.no/message/442524
- https://newsweb.oslobors.no/message/431104
- https://newsweb.oslobors.no/message/415877
- https://newsweb.oslobors.no/message/402830
- https://newsweb.oslobors.no/message/385188

Og jeg har ikke tatt med den økte «risikoen» vi aksjonærer for at vi får et plutselig oppkjøpsforsøk fra en større utenlandsk aktør på hele PCIB, nå når «proof of concept» foreligger…
Redigert 14.05.2019 kl 15:05 Du må logge inn for å svare
Lothian
14.05.2019 kl 10:13 2097

Glimrende resonnementer og triggerliste, takk skal du ha!

FPD (får vi melding snart og før utgangen av juni 2019??) kan vel markere startskuddet for flere fond da mange av disse ikkje investerer i selskaper som ikkje er kommet i siste fase (PF2/fase III)??

Lothian.
Computum
14.05.2019 kl 10:26 2065

Ja, dette var til å bli klok av for vanlige folk. At man kan "komme ut av garderoben" med så god kunnskap og pedagogisk framstillingsevne om et så anderledes fag, er bare å "ta av seg hatten for". :-)

Lothian,

Takk for hyggelige ord - jeg setter pris på alle gode ord, selv om jeg ikke får sagt det til alle. Hyggelige ord hjelper jo litt til å produsere nye innlegg.

Jeg tror som deg Lothian at FPD kan være en trigger, men på en litt spesiell måte. Det er neppe noen "nyhetstrigger", da nyheten om dette i praksis ikke er en nyhet lenger. Men det kan være en indirekte trigger, for at f.eks. fond og andre profesjonelle investorer, faktisk får anledning til å begynne å investere i PCIB. Rett og slett fordi det representerer starten på pivotal Fase 2-studien.
Bakke101
14.05.2019 kl 10:32 2031

Takk, veldig bra jobbet. Tiden fremover er den mest spennende i selskapets historie. Det er jeg helt sikker på. Og akkurat nå er det ingen skyer på himmelen:) bortsett fra kursutviklingen!
columna
14.05.2019 kl 10:38 2004

Nok en gang ett svært godt innlegg fra Garderobemannen!!
Takker!!
Legoland
14.05.2019 kl 10:44 1984

I mine öyne "reiste du kerringa" med dette innlegget. Er overbevist om at Burg ikke slippes lös för melding om ny(e) patenter har kommet. Patentsöknad er den eneste fornuftige forklaring paa at "tid er penger" tilsynelatende ikke gjelder for PCIB.
Odeven
14.05.2019 kl 11:36 1875

Ikke ofte jeg kommenterer noe på forumet lenger, men vil gjerne gi stor ros til Garderobemannen for en god og klargjørende gjennomgang av PCIB`s status og hva som kan ligge foran oss. Hjertelig takk. Håper du følger opp ved neste korsvei.

O.
Guranda
14.05.2019 kl 11:45 1855

Fantastisk at noen har den energien og evnen som skal til for å dele denne kunnskapen og argumentasjonen med oss andre på forumet. Takker så meget.

Det kan vel føyes til her, at hvilken løsning for Release-studien i Asia som velges, kan være en trigger, samt hva som meldes om Top 10 BP samarbeidet ved utgangen av juni.

stifinner,

Enig i begge to triggerne - jeg oppdaterer triggerlisten med disse.

Edit: Har for opplysningens skyld lagt til litt utfyllende info fra min database om disse to triggerne (nr 10 og 11 i listen ovenfor).
Redigert 14.05.2019 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
What4
14.05.2019 kl 13:45 1615

@Garderobemannen:
Tusen takk for suverene innlegg!

Har også oppdatert med nøyaktige opplysningene om de registrerte eierandelen de fem fondene administrert av Blackrock har i NANO pr 13.5.2019.
Redigert 14.05.2019 kl 14:13 Du må logge inn for å svare

Du gjør en særdeles god jobb for PCIB, Garderobemann !
Nye aksjonærer bør absolutt lese dette nøye.
Jeg mener vi sitter på en udetonert bombe som kan eksplodere any time. Gjerne med en FimaVacc avtale.
Potensialet er enormt.

Tic tac
Redigert 14.05.2019 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
columna
14.05.2019 kl 14:44 1471

Lime Garderobemannens innlegg på Tekinvestor?

Ok?
Redigert 14.05.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare

Lenke synes jeg er det greieste, da det ligger en del info også i trådene etterpå.

Men nest best å ta hele innlegget, gitt at forfatteren også fremgår....
Bakke101
14.05.2019 kl 16:57 1283

Opp 4 prosent i dag. Vanvittig nedsalg i går på starten. Satser på jevn oppgang og masse triggere fremover!
columna
14.05.2019 kl 20:02 1099

Noen som har topp50 aksjonærliste denne uken?

Dette er ei fin triggerliste! Mye å glede seg til😊
pezz
15.05.2019 kl 12:00 653

Fra dagens Investtech

Dagens aksje
PCI Biotech Holding (PCIB) Kurs 29.45, 14. mai 2019PCI Biotech Holding har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 28.60 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: KjøpDet Garderobemannen skriver er fornuftig og opplysende. Veldig veldig bra ! …... Men akkurat Investtech er ikke noe å bry seg om ...uansett aksje..., stort sett tar de 50% feil , og får 50% rett. Journalistmat for å finne på noe å skrive om. Og spalteplass....også på HO.... med tippekupongen sin får de jo..::))