Saksøker styret i NAS


Det kan se ut som om jeg kommer til å saksøke NAS styret for ikke å ha utført styrevervet på uaktsomhetsansvaret.
Aksjelovens § 17–1 1. ledd hjemler en rett til selskapet, aksjonærer og andre som er påført et økonomisk tap til å kreve dette tapet erstattet direkte fra styremedlemmene dersom de har voldt skade i egenskap av sin rolle, enten det er uaktsomt eller forsettlig. Selskapet selv kan ha tapt grunnet beslutninger styret har fattet som skyldes uaktsom styrehåndtering. Aksjonærene eller utenforstående tredjemenn kan også ha tapt økonomisk grunnet styrets håndtering. Det kan tenkes at generalforsamlingen har utstedt en instruks til styret som styret har en plikt til å ikke etterkomme på grunnlag av den plikten styret har etter aksjeloven. Dersom styret likevel etterkommer instruksen, kan dette føre til styreansvar i etterkant. Styret fatter beslutninger på vegne av selskapet slik at det er selskapet selv som i utgangspunktet vil bli saksøkt.

Slutt å slikke sår. Fram nå...