APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi? del 2.


Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

RGTBJØRN
19.11.2018 kl 12:50 10731

Nå er oljeprisen 25 USD høyere, Cote d’Ivory lisensen er nullifisert etter tørr brønn og de har en tvist med Senegal/Gambia om lisensene. Utviklingen i Senegal/Gambia har vært positiv med flere funn og majors har gått inn i området. Jeg antar at lisensene i Senegal og Gambia er betydelig mer verdifulle enn da man inngikk intensjonsavtalen. Det ville f.eks være vanskelig for Mirabauds og Paretos analytikere å hevde at verdiene skulle være redusert vs emisjonstidspunkt og kurs NOK 7,75 dersom selskapet får lisensene tilbakelevert.
Da jeg begynte å lese på siste årsrapport var min oppfatning at det var game over uten forlik/seier i Gambia/Senegal – med fremførbare underskudd er den oppfatningen ganske endret. Jeg mener det er en svært billig opsjon i betraktning oppsiden. Det er uten tvil en voldsom oppside, man trenger ikke særlig fantasi for å se for seg kursøkning på 5- og 10-gangeren, det er tross alt ikke høyere enn hva kursen var før selskapets lisensproblemer startet da oljeprisen var betraktelig lavere. Slik jeg har begynt å se på det så dekker kun 10% av laveste (gruppens) tekniske skatteverdi hele børskursen. Og da kan man snu på caset og tenke at man faktisk får gratis rettstvistsopsjon på 90-100% eierandel av fire attraktive lisenser, Sierra Leone lisensene – foruten mer skattemessig oppside.
Jeg har kjøpt den senere tid og synes den passer bra i en porteføljetenkning. Hvor stor andel er igjen subjektivt. Merk generelt – der gevinsten kan være stor er også risikoen høy – so don’t shoot the messenger….
Redigert 20.09.2018 kl 10:22

Trådstarter WAROM
Håper det er greit jeg lager DEL 2.

RGTbjørn

Warom startet den lange tråden med denne.
Warom
19.11.2018 kl 13:42 10608

Den tråden begynte jo å bli relativt "tung" og som du jo har påpekt noen ganger, så var det vel på tide at den ble byttet ut med "del 2" :)

Jo, kan jo være enig i det, men det skyldes til en stor del at startinnlegget som man drar med seg videre til alle sidene er på høyde med Krig og Fred av Tolstoj når det gjelder lengde. 😊
Redigert 19.11.2018 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
Warom
19.11.2018 kl 14:12 10489

FF, det kan jo umulig være noe problem. Når du trykker på innlegget så kommer du jo bare til siste innlegg og dermed har jo startinnlegget mindre å si....
Er mer opptatt av innholdet enn lengden(sa ho;))
Redigert 19.11.2018 kl 14:12 Du må logge inn for å svare

Warom

Vet ikke helt hva du mener med å trykke på innlegget. Hvilket innlegg? Hvis du mener det første skjer det ikke noe hos meg. Du kan trykke “ til bunnen”, men da kommer du jo bare ned til slutten av siden du står på?
rischioso
19.11.2018 kl 15:30 10328

Ja, da har kursen ikke uventet vært nede og snust på 60 tallet og det blir ikke siste gangen. Trenering og atter trenering fra Senegals og Gambias side vil føre til at cash kassa går tom og skal man sette en kriseemisjon så er det jo ikke vanskelig å skjønne hvor den blir satt.

Mitt bet er i intervallet 30-50øre hvor dagens cash beholdning dekker opp for en aksjekurs på knappe 40øre/aksje og rundt 34øre/aksje ved årsslutt legger vi kostnader de første 6mdr til grunn.

Mao, det er naturlig at kursen siger videre ned ettersom tiden går og cash kassa skrumper inn når man ikke har ei krone i inntekt...
Redigert 19.11.2018 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
Solux
19.11.2018 kl 15:33 10241

Det er en grunn til at alle sitter i tap, og ikke bare tap - grisetap. Warom, og du RgtBjørn sitter jo begge to hver dag inn og ut og skriver og hauser. Dere er begge i så stort tap, at de som sitter utenfor neppe vil høre om dere så sier noe fornuftig i det hele tatt.

Dere er kun drevet av egen motivasjon, for å få opp kurs. Hadde dere vært så sikre som dere bastant uttaler så er det jo bare å laste opp til pipa og holde munn? Det viater at du/dere faktisk har tro på caset.

Videre så har jeg vært med fra start, og den utviklingsfond endringen jeg har vært med på er så stor at når kursen går fra 12,5kr -0,6kr ja da skjønner nok de fleste at det er noe fundamentalt galt. Det er i mine øyne alt, som er galt. Ledelse, aksjonær klientell, penger på bok/emisjon tidspunkt, uttaksalder som i etterkant viser ledelsens villedelse og tap/brudd på forpliktelser på ALLE lisensene de har vært med på.

Gambia og senegal som er de siste gjenstående lisensene apcl nå igjen prøver å kjempe om - er låst opp i rettssaker i begge land. Samme feil og samme brudd i begge land. Apcl har ingen inntekt, en gjeld på 15 mill dollar og har ingen avgjørelse på første rettsak i Gambia før 2021. Senegal er muligens en avklaring tidsfristet til 2023. Utfallet jo historisk skummelt å gamble på, da brudd av sine forpliktelser er bekreftet av selskapet og ikke minst er lisensene i Gambia utgått i 2016. Dette gjelder også i senegal....

Hører dere? Gikk ut i 2016. Snart 3 år siden og dere sitter her enda og maser.
Warom
19.11.2018 kl 15:40 10213

Hvis du trykker på der det står "antall svar" så kommer du nederst i tråden uansett hvor mange innlegg det er i tråden.
Redigert 19.11.2018 kl 15:41 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.11.2018 kl 15:50 10164

Hvis man trykker på denne linken:

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx

og skriver inn Gambia eller Senegal inn i feltet til høyre for Respondent

så får man opp alle sakene både avsluttede og pending.

Når man så går inn og ser på ledetiden for de enkelte sakene så skjønner man at ting vil ta tid - veldig lang tid...

Og trykker man på denne linken:

http://www.africanpetroleum.com.au/system/files/uploads/financialdocs/Interim%20OAX%20H1%202018%20-%20FINAL.pdf

og skroller ned til side 11 og leser hva som er ført opp som tap for den siste 6mdr perioden så finner man ut at det var på 3,59m/usd.

Og skroller man videre ned til s14 under cash så ser man at den er ført opp med 9,42m/usd.

Og tar man så og deler cash 9,42/usd på det halvårige tapet på 3,59m/usd så finner man ut at (9,42/3,59) cash vil kunne holde 2,62 perioder a 6mdr før kassa er bunnskrapt og med det faktum i minnet at det ved årsskiftet er gått 1 ny 6 mdr periode så vil de ha cash frem til sept 2019.

Når vi så kjenner til at selskapet ikke vil vente til kassa er bunnskrapt før de kjører en kriseemisjon så betyr det at en slik kan komme hvilken dag som helst og da vil vi se en aksjekurs som er veldig mye lavere enn den vi ser i dag - ikke mer komplisert enn det....
Redigert 19.11.2018 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
Warom
19.11.2018 kl 15:52 10122

RE:"Hadde dere vært så sikre som dere bastant uttaler så er det jo bare å laste opp til pipa og holde munn? Det viater at du/dere faktisk har tro på caset."

*.....og det vet du alt om hvorvidt man gjør eller ikke?

RE:"Gikk ut i 2016. Snart 3 år siden og dere sitter her enda og maser."

*Så bra da for deg Solux at du gikk ut i 2016. Høyeste kursen som close i 2016 var da 3,21. Høyeste kursen i 2017 som close var 12,2. Virker på meg at du gikk glipp av en gigantisk oppside. Vet ikke helt om det var jeg eller deg som tapte på det...?

Warom

Takk. Nå er jeg med. Altså trykke før man har gått inn på tråden i det hele tatt. Den var ny for meg.
Warom
19.11.2018 kl 16:00 10078

Bare hyggelig FF :) Har vært slik hele tiden(også i det gamle systemet)
Problemet i det gamle var jo at etter en stund så ble det "krøll" i innleggene, så på den måten kan man si at nå er det bedre i forhold til lengden på innleggene(som dermed ikke får noen betydning)
Redigert 19.11.2018 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
rischioso
19.11.2018 kl 16:04 10059

Man lærer så lenge man lever sies det selv om det kan virke som at mange aldri gjør akkurat det - i alle fall om man legger børsen til grunn....)
RGTBJØRN
19.11.2018 kl 16:16 10015

Var ikke meningen å ta din tråd Warom, spurte om du ikke kunne lage en ny selv , da gjorde jeg det.
Warom
19.11.2018 kl 16:17 10008

Ja det må man kunne si. Utrolig hvor mange feile valg enkelte klarer å gjøre ;)

Det er vel også snart på tide med en ny artikkel vi kan ihjeltolke - det fine med tolkninger er jo at gjennom det så kan vi fremme en tenkt resultat som passer en selv...:)

Solux, tror neppe det vi skriver på dette forum har noe å si for kursen , kursen er helt grei i forhold markedet nå. At vi sitter med "tap" tar jeg med knusene ro. Det er fremtiden vi investerer i .

Fremtidige tap i et og samme case hvor man allerede sitter med tap øker jo bare tapet når man velger å bli sittende så den var ikke lett å skjønne....
Redigert 19.11.2018 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Warom
19.11.2018 kl 16:30 9913

Ja, du har helt rett.....
Warom
19.11.2018 kl 16:35 9902

Nei, egentlig ikke Risch. Det blir bare snørr og tårer på deg da ... ;)
Du skal jo(ifølge deg selv) aldri inn i dette papiret igjen så for deg har det jo absolutt ingen ting å si.
Mrhifi
19.11.2018 kl 18:01 9779

Citat solux...
Utfallet jo historisk skummelt å gamble på, da brudd av sine forpliktelser er bekreftet av selskapet og ikke minst er lisensene i Gambia utgått i 2016. Dette gjelder også i senegal.... citat slut

Solux... hvornår udløb sosp licensen??? December 2017..
Apcl fik ikke sosp forlængelse,
proklamerede Senegal i medierne....solux du skriver at apcls gambia licenser udløb i 2016 og det samme gælder Senegal....fake news!!! Sosp udløb december 2017...fact
Redigert 19.11.2018 kl 18:04 Du må logge inn for å svare

Det spiller jo liten rolle når lisensene gikk ut - det som er viktig og få med seg er at 4 av 4 lisenser er gått ut fordi de ikke fikk forlengelse for selskapet igjen var kommet i brudd med forpliktelsene og det på alle 4 hvor 1 lisens (ROP) allerede er gitt til Total og samme skjebne vil med største sannsynlighet skje også med de 3 siste (A1/A4/Sosp)....

Arbitration vil nok ikke stoppe det - kun utsette det og er det det selskapet vil bruke de siste grunkene til så dem om det - de har vel heller egntlig ikke så mye annet som kan materialisere seg ut av de svært få lisensene de har igjen - enn så lenge nettopp fordi når cash kassa er tom så vil de også komme i brudd med disse når de ikke er i stand til å betale den årlige avgiften og da vil det være snipp snapp snute - om ikke før....
Redigert 19.11.2018 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
FkL
20.11.2018 kl 07:33 9366

Fikk ikke noe svar på mitt spørsmål i den forrige tråden Flue. Hva legger du til grunn for at forpliktelsene vekter så mye?
FkL
20.11.2018 kl 07:43 9351

Her må du holde tungen rett i munnen, for i følge selskapet så eier vi fortsatt lisensene og de er ikke mistet. Selskapet selv mener at de kun kan sies opp etter rett juridisk prosedyre i gjeldene avtale og at så lenge dette ikke er gjort så er vi fortsatt eiere. Dette har ikke "afrika" gjort. Hvis dette stemmer så eier vi lisenene og retten vil også komme til den konklusjonen. Det at arbeidsforpliktelsene ikke er oppfylt kan ha berørt andre deler av avtalen, men heller ikke er her har "afrika" fulgt prosedyrene. Det igjen medfører at våre brudd på arbeidsforpliktelsene ikke er en del av dagens pågående sak slik jeg ser det. Det er en ren juridisk vurdering etter dagens avtale. Altså har en forlengelse inntruffet automatisk etter utgått tid eller ikke. Må avtalen sies opp uansett arbeidsforpliktelser eller ikke. Selskapet mener ja på begge deler, "afrika" mener noe annet, eller i alle fall er nødt til det nå i og med at de ikke har fulgt prosedyrene.
FkL
20.11.2018 kl 07:49 9331

Her er du ute med løgn igjen ris. "Når vi så kjenner til at selskapet ikke vil vente til kassa er bunnskrapt før de kjører en kriseemisjon så betyr det at en slik kan komme hvilken dag som helst og da vil vi se en aksjekurs som er veldig mye lavere enn den vi ser i dag". Dette kjenner du absolutt ikke til. Selskapet selv har meldt om at de kan kjøre sakene ut. I tillegg tror jeg vi skal vente på neste økonomiske rapport før vi kan gjøre skikkelige beregninger. I en slik mellomfase vi er i nå så vet vi ikke noe om cashburn siden siste rapport. Dette kan vi med sikkerhet kun ta ut når neste rapport kommer. Dette blir bare idiotisk skremselspropaganda fra din side.
Redigert 20.11.2018 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Aldara
20.11.2018 kl 07:52 9329

Richioso blir avkledd gang etter gang etter gang etter....
At dere gidder!!
Snakker kun for sin syke mor......

Jeg sier at siste leg ned i denne bølgen blir i morgen(OSE).Perfekt på børsene da de svake ristes ut. Har lastet i dag og laster i morgen. Når markedet får summet seg vil ny oppgangsperiode komme. Det er ingenting fundamentalt bortsett fra gevinstsikring/shorting som foregår nå børsene verden over.Takker og bukker for de svake /redde

Hvis man ikke skjønner det så skjønner man vel egentlig ingenting av betydning...


Det er greit at det ikke er sommer, men det får være måte på for hvor mange lag med klær jeg skal ha hatt på meg....;)

Det kjenner seg så absolutt til og det gjør alle de som tar seg bryet med å lese halvårsrapporten - hvis du mener at den lyver så får du ta det opp med selskapet...

Nei, det er jo i grunnen riktig - lisensene er ikke mistet - de er gått ut på dato og når verken Gambia eller Senegal ville gi noen forlengelse så er ikke lisensene lengre aktive for APCL om det utgjør noen forskjell for deg så gjør det ikke det for verken selskapet eller dets aksjonærer...:)
Redigert 21.11.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
tuja
21.11.2018 kl 09:43 8725

Risch

Du er da helt desperat på APCL-trådene, og du har ikke aksjer en gang. Merkelig.
Det er vel vi som bør vurdere risk-reward, og ikke få slengt stadige kommentarer i hue fra en som ser på selskapet
som møkk.
Ellers er kursen kraftig oversolgt med 14 dagers rsi på 13.

tuja,

ikke desperat - jeg bør vel kunne svare på innlegg som er stilet til meg uten at det er jeg som er desperat...

Ikke møkk - det var dine ord. Jeg har vel muligens et litt sunnere syn på realitetene enn de som sitter med en blodrød posisjon....
Redigert 21.11.2018 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
tuja
21.11.2018 kl 09:53 8695

Du gjentar ditt syn til stadighet på APCL-trådene. Du har flere innlegg kontra de som sitter i aksjen.
Det taler vel sitt tydelige språk? :)
FkL
21.11.2018 kl 09:54 8689

Hyggelig at du faktisk endelig har fanget opp essensen i hele caset. Selskapet mener selv at dersom lisensene ikke sies opp juridisk korrekt etter den prosess som er beskrevet i avtalen så er de ikke sagt opp. De er da heller ikke mistet, utgått eller andre synonymer. Dersom dette er korrekt, hvilket min vurdering tilsier at det er, så vil vi komme godt ut av de sakene vi nå kjører. Afrika har heller ikke fulgt avtalen når det gjelder oppsigelse på grunnlag av ikke oppfylte arbeidsforpliktelser og da sitter de ikke igjen med noe rettslig hold for sin håndtering.
FkL
21.11.2018 kl 10:02 8666

Dette var jo ett goddag man økseskaft svar; Jeg mener at du ikke har verken innsikt, forståelse eller kunnskap nok til å kunne forutsi hva slags cashburn selskapet har lagt opp til i fremtiden. Du mener på din side at selskapet ikke selv har en plan for dette og at de ikke plukker bort alle unødvendige kostnader under sakene som kjøres. At de helt bevist kjører kassa tom uten å ha en plan for håndteringen. Nei, skulle de håndtert saken på denne måten så måtte de synket ned til ditt nivå. Selskapet har meldt om at de har penger til å kjøre sakene ut. At du har funnet på noe annet sier nok om deg.

Han har vel et stort tap, etter Mai 2017, da han begynte å skrive om APCL. Var halleluja stemmning i begynnelsen... Men er nok bitter og sur på sitt tap.

Fremtiden - vi bør vel anta at når problemene dukket opp i mai i fjor så har vel spareblusset startet jan året etter som det er det jeg har lagt til grunn eller mener du at man går i sparebluss først den dagen de har estimert at sakene skal være ferdg - come on, dette tror du vel ikke selv på...??...:)
Redigert 21.11.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
FkL
21.11.2018 kl 11:22 8532

Du unnlater hver gang å svare på det som blir fremlagt. Selskapet mener de har kontroll på økonomien og så har du funnet ut at det er feil. Come on, dette tror vel ikke DU på. Hvis du giddet å satt deg inn i de forskjellige postene så hadde du sett at kostnader på både leting og annet ligger med i år. Disse tror jeg absolutt ikke vi ser i neste halvdel. Det er ingen tvil om at selskapet har bedre kontroll på dette enn deg. Vi har vel konkludert med at du har tapt på APCL og av bitterhet kommer med usannheter for å hevne deg. Du får gjerne forklare hva du ellers gjør her.

så det å oppmundtre til å lese årsrapporten er bare tull FKL???
Det er morsomt å lese alle patetiske innlegg på HO. Tror dere at om Risch skriver kritisk, så ramler kursen. Joda dere kan få kursen til å gå noen prosent, dersom dere haussere sender innlegg som lover / antyder kursoppgang mangedobling, når det samkjøres med robothandler eller kompishandling. Men det faktiske kommer dere ikke uten om. Spekuler gjerne med at det kan komme et forlik, men er det nødvendig å skrive om det daglig, samtidig som dere peprer Rish med fornærmelser?
Slik jeg ser det, i Gambia unnlot APCL å betale lisenser i 2016, og de satset vel på den boringen som gikk feil skulle redde dem og hadde vel ikke penger før emien på 7 tallet da de fikk inn kjempepositiv rapport fra Mirabaud (som egentlig var hildet -i og med de var aksjonær). Tror de satset på håpet at funn ville gi dem handlekraft til å oppfylle forpliktelser. Det skjedde ikke og da gikk de på Gambia og ville forhandle om forlengelse av avtalen - selv om det i utgangspunktet var de som hadde brutt både betalinger og forpliktelser. Det var ikke Gambia interessert i . Nå har APCL fått et image som at de er et mislykket selskap som ikke oppfyller forpliktelser, men ledelsen snakker om "law and fact. " Lov og fakta er i stor grad avhengig av hvilke øyne man ser med. Uansett APCL s image er at de har drit dårlig rykte, - og selv om haussere påpeker at Gambia / senegal kan få et dårlig rykte, er det fakta at penga rår.
100 vis av ganger diskuteres penge bruken og kassa. Realistisk har APCL lønnsutbetalinger på 1,5 mill $ pr halvår, de har utbetalinger til voldgiftsretten fortløpende. Kanskje 1 mill + pr halvår. De har dyr gjeld, og deres totale gjeld er pr dags dato større enn kontantbeholdning selvom så vidt jeg husker 7 av de 12 mill de har i gjeld, er relatert til lisenser som enten er avsluttet eller det er tvist om rettigheter. Dvs pr 31.12. 2018 vil gjelden være større enn kontantbeholdning - selv om man fjerner gjeld i forbindelse med lisenser. Da bli selskapet insolvent.
Risch - som jeg kranglet med både om APCL og Ele da han hausset disse selskapene, er på en måte vesentlig mer ærlig enn dere APCL haussere - etter min oppfatning. Dere forholder dere til ønskedrømmer og er konstante i haussingen uansett hvordan ståa er, Risch er på en måte som en værhane, som endrer oppfatning ettersom hvordan vinden blåser og hva han tror på. Selv om han tar feil, ville jeg stolt mer på ham enn på dere haussere som daglig lover mangedobling av et selskap som kan gå konk, / kan få en opptur. At han er god til å finne viktige ting, skal haha selv om han ofte kan ta feil...
Jeg håper aksjonærene får igjen noe av pengene de har tapt, nå har vel aksjonærer tapt 4 milliarder hittil, og dessverre tyder det på at tapsprosessen ikke er opphørt.
Min mening er at det skal et under til om APCL får medhold i voldgiften eller at landene som ser på APCL dem som snyltende parasitt hår i suppa skal gi seg og inngå forlik. . Ikke minst har de nå for minst 3 gang måttet ty til rettslig prosess for å fremme sine rettigheter . i stedet for å fortsette lisens prosessen med å betal leie og fortsette leteaktiviteter. De gjør jo ikke noe annet enn å drive med rettslige sakene nå, ser det ut som - og hva ledelsen som har 3 mill årlig lønn gjør, skulle jeg gjerne vite.
Redigert 21.11.2018 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
Warom
21.11.2018 kl 12:54 8396

RGT Bjørn(som TS) er jo som vi vet en som bruker TA. Han vet i likhet med meg at rent teknisk siste 4 mnd så er vi nå i en teknisk bunn rundt 0,65(om det ikke kommer negative nyheter).
Dette sett i sammenheng med at M&G med stormskritt næmer seg sluttsolgt så vil det nok uansett gi en forholdsvis god oppside(uansett hva forlk måtte mene om det fundamentale og casen i seg selv).
Jeg mistenker flere av "de negative" å være klar over nettopp dette og det er nok ikke lenge før de igjen "skifter side". "Problemet" er bare at hvis man ikke tar ut noen lister(samt har noen gamle å sammenligne med) så vet man ikke helt når dette intreffer, der det kan være en "viten" å ta med seg videre.

Har ikke noe med fundamentalitet å gjøre men man kan vel anta at når "selgeren forsvinner" så må det kjøpes på høyere og høyere kurser(om man ønsker å være i caset).
FkL
21.11.2018 kl 13:51 8322

Tenker vi tar det enkleste først; Jeg har alltid oppfordret alle til å selv sette seg godt inn i caset og gjøre seg opp sin egen mening. Jeg kan ikke helt forstå at du skal ha fanget opp noe annet, for dette har jeg vært meget tydelig på. Da tar jeg det som en selvfølge at dette inkluderer å lese alle de rapporter som selskapet kommer med. Det å tolke dem derimot, konkludere med det motsatte av hva selskapet selv har meldt og ikke minst si hva som kommer i fremtiden, det blir kun en subjektiv vurdering og fremstilling av dette som fakta eller "med stor sannsynlighet" blir latterlig. Spesielt blir det slik når det i tillegg kommer fra en som selv har påpekt at han ikke ønsker å investere i selskapet.

Vel, først så ønsker jeg å påpeke at jeg som den eneste på forumet her har forsvart Ris to ganger der han har blitt fremstilt som psykopat. Ikke engang du har gjort det. Det er jo også helt åpenbart at du ikke evner å se helheten her, da Ris vel er den som nettopp benytter latterliggjøring og andre hersketeknikker i sine innlegg. Ser heller ikke at du kommenterer dette. Moral, men bare for en side da eller?

Jeg tror du har helt rett i at APCL håpet i at de skulle treffe med siste boring. Det er vel helt logisk, for hvis ikke så hadde de ikke ønsket å benytte penger på nettopp det. Hva som var deres agenda utover det som har kommet frem i rapporter blir ren spekulasjon og her har ingen av oss fasit. Det har i tillegg skjedd mye i APCL og ikke minst på eiersiden som absolutt har gitt oss et dårlig omdømme. Ingen tvil her. Frank Timis er absolutt en av dem.

På avtalesiden derimot så har vi gjort vårt, men både Senegal og Gambia har feilet. Det er i alle fall selskapets og absolutt mitt ståsted. Hva som blir fasit får vi kun ut av ICSID sakene eller et eventuelt forlik. Verken Ris, du eller jeg har fasit her og det handler rett og slett om å sette seg inn i caset, danne seg en mening og investere eller ikke basert på dette.

Når det gjelder tall så kan vi diskutere så mye vil vil, men fakta er at selskapet har meldt om at de har penger til å kjøre sakene ut. Ingen annen melding har kommet vedr. dette. Dette ble til og med nok en gang bekreftet av selskapet for kort tid siden. Bør man gjøre opp sine egne meninger? Absolutt. Kan man derimot forutsi fremtidig fasit. Absolutt ikke. Du får gjerne spekulere så mye du vil, men spar meg for overformynderiet.

Det blir svært lite saklig når du oppgir "snyltende parasitt" som en av grunnene til at det ikke skal inngås forlik. Fakta er at vi ikke har oppfylt våre arbeidsforpliktelser, men at landene ikke har benyttet prosessen i avtalen for å håndtere dette. Videre har ikke landene benyttet samme avtale til å si opp avtaleforholdet. Det mener selskapet og absolutt jeg blir det avgjørende i denne saken. Vi har utvilsomt ikke vårt på det tørre, men det hjelper svært lite når verken Senegal eller Gambia har benyttet seg av prosessene i avtalen. At du mener at noe annet tynger mer enn dette må du gjerne forklare.
Redigert 21.11.2018 kl 13:56 Du må logge inn for å svare

Fkl,

uten at jeg egentlig trenger å svare for Brumle, så får du et tilsvar av meg allikevel.

Det er vel ingen tvil om at APCL ikke har oppfylt sine arbeidsforpliktelser på hverken ROP, SOSP eller A1/A4. Det er vel heller liten tvil om at Senegal og Gambia derfor hadde rett til å terminere lisensene. I følge tilsvarende avtaler vi har sett i Gambia og de relevante avtaler de har i Senegal, hadde APCl rett på en cure. I Senegal ville de ha krav på å få forpliktelser overført til neste periode dersom de betalte 20 millioner USD pr lisens, og i Gambia ville de ha unngått terminering om de hadde boret en brønn innen 4 måneder. Alle disse forpliktelsene ville ha vært ytterst vanskelig for APCL å gjennomføre.

Det er vel ingen tvil om at APCL ikke fikk den avtalefestede retten til å gjøre en cure, siden hverken Senegal eller Gambia sendte dem en gyldig termineringsnotis. Kunne de ha klart å gjennomføre en cure? Jeg tror det ikke, men det er jo umulig eller i hvertfall vanskelig å vite i ettertid. Så det voldgiftsretten nok vil se på, er om APCL oppfylte forpliktelsene, om landene hadde rett til å terminere, om termineringsnotis ble sendt på gyldig vis, om APCL fikk rett til å cure, og om APCL ville ha hatt en praktisk mulighet til å gjennomføre en cure. Blant annet på grunn av tidligere mislighold til APCL i Gambia, tror jeg personlig at voldgiftsretten vil komme til at APCL ikke kunne ha gjennomført en cure, subsidiært at de vil bestemme at APCL får den cure muligheten de i følge avtalen helt klart gikk glipp av. Det vil, si, får de boret en brønn i Gambia innen 4 måneder eller betaler 20 millioner på SOSP så får de beholde de lisensene. (Det er et forbehold på SOSP, fordi de også hadde en drill eller drop avgjørelse i 2016 som de ignorerte. Det er meningsløst å ha en slik frist, om det ikke medfører konsekvenser om de overgår den. Logisk sett skulle en drill eller drop avgjørelse som ikke meldes være det samme som en droppet lisens).

Disse tre lisensene burde være relativt enkle å forholde seg til for voldgiftsretten. ROP derimot, er det store "problemet". Her har jo Senegal gitt lisensen til Total, så hva som eventuelt skjer der, har jeg ingen formening om. Forøvrig er jeg ganske overbevist om at Gambia lisensene er mye mindre attraktive nå etter at FAR og Petronas boret en tørr brønn i Gambia, men det er jo i og for seg en helt annen historie. Det vil nok påvirke cure mulighetene, dog.

På tross av det jeg har sagt her om hva jeg tror blir utfallet om det går igjennom hele prosessen, kan jo partene bli enige om en eller annen minnelig overenskomst. Det er jo alltid en risiko for at voldgiftsretten finner for den andre parten. Og jeg vil vel tro at Gambia kanskje er mer medgjørlig nå enn før boringen på Samo, deres lisenser har plutselig blitt mye mindre attraktive, og derfor kan det stå færre i kø for å ta over lisensene og betale nye signaturbonuser. Men det vil også bety at det nok står færre i kø for å farme inn hos APCL om de beholder lisensene.
Redigert 21.11.2018 kl 14:21 Du må logge inn for å svare
klaesp
21.11.2018 kl 14:27 8269

Videre blir spørsmålet om det har vært mulig å oppfylle betingelser under kontraktsperioden med tanke på tidligere forhold i disse landene, hva sier kontrakten om skriftlige avtaler forespørsmål, søknader osv, hva skjer hvis myndighetene ikke svarer på essensielle nedfelte punkter i kontrakten. Har myndighetene tatt imot license fee fra Apcl?

klaesp,

når du henviser til "om det har vært mulig å oppfylle betingelser under kontraktsperioden med tanke på tidligere forhold i disse landene" går vel det i praksis på Force Majeure. Siden APCL ikke erklærte Force Majeure når situasjonen i Gambia var på det verste, kan de ikke komme i ettertid å si at det var Force Majeure allikevel (Eller det vil si, de kan jo forsøke, men det kommer de neppe så langt med).

Er jo forøvrig enig i at voldgiftsretten også kommer til å se på kommunikasjonen partene i mellom, og at betaling av lisens-avgifter også kommer til å bli et moment.
Redigert 21.11.2018 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
Warom
21.11.2018 kl 14:59 8208

Når det gjelder betaling av lisens fees så meldte de på ett tidspunkt at de hadde blitt enige med Gambia(slik jeg husker det)om hvordan/når dette skulle betales. Dette skulle da tilsi at Gambia får ett lite «forklaringsproblem» om de har tatt imot dette(slik jeg tenker).
FkL
21.11.2018 kl 15:09 8180

Jeg synes dette var en god redegjørelse for hva som er din oppfatning av situasjonen og ikke minst mulige utfall.

Dette er så og si det samme som jeg tenker selv, bortsett fra at jeg tror at det juridiske vil ha større tyngde og historikken mindre. Det er ingen tvil om at dersom Senegal og Gambia hadde fulgt avtalene så hadde dette blitt problematisk for oss. Det har de derimot ikke gjort og det mener jeg har reddet hele situasjonen for oss. Som du nevner så kan ikke APCL komme i ettertid å skylde på Force Majeure og Senegal og Gambia kan ikke i ettertid komme med at de skulle ha terminert. Jeg mener derfor at det juridiske veier tyngst og derav min tro på at vi vinner dersom det går løpet ut.

Og ja, ROP er et lite problembarn for Senegal. Som jeg har nevnt mange ganger tidligere så gjorde Senegal noe dumt her. Nettopp dette medfører at jeg har tro på forlik i Senegal. I Gambia kan økonomi og tid være det, men her er det mer usikkert når det gjelder full sakstid eller ikke.