APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 51838

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

klaesp
20.09.2018 kl 21:18 6126

Med dagens omsetning så var det andre en HO klanen som kjøpte aksjer:) Får meg virker det som det er ulik info i markedet/aksjen. Spørsmålet er ikke om vi stiger de neste dagene/ukene ,men hvor mye. Hold på hatten:)
Rockall
20.09.2018 kl 21:29 6089

Kanskje det er en "boblingskandidat"..:)-

Har tenkt en del på APCL i dag (og faktisk kjøpt en del mer på 1,19 og 1,20). Er enig i at det er høy risiko, men mener like fullt at man kan argumentere for at selskapet går fra en binært case med 0 på den ene siden og ukjente x, y og z som kurs ved ulike utfall i Senegal og Gambia til et helt annet case. Har ment at oppsiden kan forsvare en eventuell kollaps og null kroner på kurser under 1,10 kroner. Men med skattemulighetene som i stor grad understøtter at caset ikke blir 0 på den ene siden, så blir det ganske så interessant å tenke hvor kursen skal ligge som et normalleie gitt de samme sannsynlighetene for suksess i Gambia og Senegal, men hvor vi sier at den kortsiktige fiaskokursen ikke lenger er 0.

Tror vi får flere dager med oppgang og at aksjen først begynner å korrigere når vi kommer opp i 1,70-1,80-nivået.

Hvorfor skal egentlig denne stige mere da når det ikke har kommet noe nyheter ?
P_Invest
20.09.2018 kl 23:04 5783

Åpner på 1.4 og slutter på 1.6-1.8 i morgen.
thief
20.09.2018 kl 23:13 5735

Veldig ofte en aksje går før meldinger foreligger:)Skal ikke si sikkert at det er tilfellet nå.Men som vi vet er muligheten til stede for flere meldinger i apcl nå!Kommer en positiv nyhet er kjøp under 2kr GULL!Var jo ikke bare nett-troll som kjøpte i dag,så hvem vet,kanskje noe på gang eller ikke:)Jeg sitter uansett til vi får avklaringer på ting,og tror det er størst sjans for at Senegal løser seg først.Eller en godmelding på SL-lisensene!Gambia må vi vente på rule 41(5),før det blir action.Men den avgjørelsen nærmer seg oxo fort!Kan bli skikkelig action i q4!!!!
P_Invest
21.09.2018 kl 08:19 5426

Pre-trade 1.4....åpner nok over 1.5
Yess
21.09.2018 kl 08:58 5252

Det er ingen som har klart å imøtegå denne glitrende analysen fra Lars Brandeggen.

+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi

Bare verdien på det fremførbare underskuddet er potensialet mangedoblet dagens børskurs. Hva er det dere lurer på? APCL fremstår som en no brainer.

Aldara
21.09.2018 kl 08:59 5249

Hei Warom.
Kan du se om MG har lettet noe på sin aksjebeholdning..?
Jeg tenker spes på gårsdagen..
KentaH
21.09.2018 kl 09:32 5113

Laber stemning etter negativ åpning sålangt
tuja
21.09.2018 kl 09:36 5090

Tror på fin stigning mot slutten av dagen.
Ingen røyk uten ild. Nyheter over helga?
21.09.2018 kl 09:36 5083

de som trader etter news og på ører fikk ikke melding idag , da er det rett ut :)

Tenker APCL styrker seg geit utover dagen og drar seg mot 1,5 ... Altfor spennende ett case til å la denne gå !
trasi
21.09.2018 kl 09:37 5070

Tja... Fortsatt ingen "vettige" motsvar til LB`s flotte analyse fra i går. Sier iallefall meg at han er inne på noe vesentlig. En person som han legger ikke hodet sitt til hugg uten å være rimelig sikker på det han kommer med. For mye å tape. Oppfatter han overhodet ikke som noe "bjellesau" eller hauser heller. Snarere som svært så objektiv.
Så ja, jeg har trua her....
21.09.2018 kl 09:49 5019

African Petroleum Corporation Limited (APCL) sluttet på 1.32 kroner etter å ha steget 20.11%. Vi må tilbake til 19. juni for å finne en like kraftig oppgang. Den gangen steg aksjen med 21.64%. Omsetningen var dessuten meget høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 21 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer 17 ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.


Og denne er grei og ta med ! Støtte på 1,20 - Motstand på 1,36 i første omgang :)

https://www.marketscreener.com/AFRICAN-PETROLEUM-CORP-LT-16595846/charts/
tuja
21.09.2018 kl 09:51 5019

Sperrepostene forsvinner som dugg for solen når noen starter å plukke.

:)
Warom
21.09.2018 kl 09:52 5008

Aldara;
Man må vente til tirsdag med å ta ut liste for å se om noen av de største solgte i går.
her gjelder T+2(altså den dagen det handles + 2 dager) før dette er registrert.

Så ønsker man i går torsdag så utgår den(T). Det samme gjør fredag og mandag(+2) En uttatt liste på tirsdag(før close) vil dermed vise dette.

trasi
Fremogtilbake knuste vel egentlig teorien til denne lars.
Gambler
17 ganger normal omsetning i går, tyder i veldig sterk grad på at det handler om roboter som er satt i sving med å løfte kursen. Som så mange ganger før, skjer dette i sammenheng med ryktespredning og spekulasjoner basert på null og niks og svada spekulasjoner..

Nå skjer det ikke særlig mye på lang tid, tror jeg, og for den saks skyld - til tross for særdeles saklige og utspekulerte haussere og kjeltringer i aksjen, håper jeg at aksjonærene ikke taper alt . Den risikoen er absolutt til stede.
FkL
21.09.2018 kl 10:14 4912

Ser at alle fokuserer på hva man kan få ut av denne skattefordelen dersom APCL går ned. Slik jeg ser det så har den enorm verdi når vi engang kommer i en produksjonssituasjon og skal skatte.
Redigert 21.09.2018 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
P_Invest
21.09.2018 kl 10:16 4904

Eller enorm verdi for de som kjøper apcl som har inntekter,...,
LarsBrnd
21.09.2018 kl 10:27 4869

Det tror jeg ikke engang fremogtilbake ville hevde :) Men at han påpeker risiko - korrekt. Som jeg vel også poengterer i mitt regnestykke der jeg bruker 10% av verdien av teknisk verdi av skatteposisjon på konsernet / 7% av morselskapets.
trasi
21.09.2018 kl 10:46 4800

Brumle...

"Fremogtilbake" KNUSTE "teorien" til "denne lars" aka Lars Brandeggen? Vel, ikke i min bok.
Synes du går noe langt når du kaller han hausser og kjeltring. En person i hans stilling passer seg nok meget vel for å bringe svada til torgs. Vi snakker tross alt ikke om en anonym luring på HO.

Men du står jo fritt til å tro og mene hva du vil (upåvirket av din posisjon i/utenfor aksjen selvfølgelig :-) )


Yess
21.09.2018 kl 12:34 4571

Ingen har klart å knuse analysen til Lars Brandeggen.

Hvem er det egentlig som tør stå utenfor denne mangedoblingskandidaten?
En ny Noreco-case med stor skjult verdi + "very soon fra Siera Lione" + snarlig oppdatering vedr Gambia casen (?) + Senegal og alt dette kun priset til en brøkdel av potensiell verdi av kun et av delene?
Minner om at kursen var mellom kr 3-4 i fjor sommer, og det var etter tør brønn og utfordringene med Gambia/Senegal.

Tror APCL slutter opp mot 1.40, hvem tør nå å stå utenfor?
Her kan mye skjer.
P_Invest
21.09.2018 kl 13:14 4461

Jeg er all in, kjøpt litt til i dag på dippen :)
21.09.2018 kl 13:49 4368

investere i ett selskap som produserer underskudd fordi de da får igjen på skatten? ja det er jo en god investeringsstrategi i apcl..

ikke lenge før 1.15 nås..
Redigert 21.09.2018 kl 13:52 Du må logge inn for å svare

Lars B,

tallene dine er selvfølgelige riktige, og jeg er helt enig med deg i at dersom de kan få gjort det om til "rede penger" (på en eller annen måte) er det store verdier det er snakk om. Jeg påpeker kun vanskeligheten ved faktisk å få gjort det, og ser ikke helt logikken i at noen skal kjøpe APCL for det i stedet for noen av de veldig mange andre små oljeselskapene i en tilsvarende situasjon.

Faktum er at det ikke er et marked for at større oljeselskaper kjøper selskaper på grunn av deres skatteposisjoner. Kanskje det lykkes for Noreco, men de opererer i Nordsjøen og har vært i produksjon. Jeg tror også at den enkleste måten for Noreco til å få noe igjen for sin skatteposisjon er om de selv kjøper seg produksjon.

Det finnes dusinvis av selskaper som opererer i Vest Afrika (og mange flere andre steder) som har brukt massevis av penger uten å komme i produksjon, APCL er ikke i en særstilling her. Kan ikke se at APCL har noen som helst kompetanse eller andre fordeler som skal gjøre at nettopp de skal finne ut hvordan man skal tjene penger på skattesituasjonen sin.

Så den fremførbare verdien er nok der, men sjansen for å få noe igjen for det (ved å selge, ikke selv komme i produksjon) tror jeg er tilnærmet lik null.

Mye penger (selv milliardbeløp) multiplisert med null er ikke så veldig mye. Med andre ord, jeg tror det er mere ønsketenkning enn noe annet at nettopp APCL skal få benyttet verdien av de fremførbare underskuddene ved å selge selskapet. Alt er jo mulig, og det er jo det som er det fine med riskede verdier. Ganger vi 0.1% med 1 milliard, er det fortsatt 10 millioner igjen. Det er jo penger, selv om sjansen for at det inntreffer er omtrent lik null.

Det er vel heller ikke før alt annet er ferdig og selskapet står i ferd med å likvideres at man aktivt går ut for å selge selskapet på grunn av en skatteposisjon. Med andre ord vil nåverdien av den fremtidige skatteposisjonen bli ennå mindre fordi det ikke er i dag vi snakker om å gjøre dette.

Jeg har stor respekt for synspunktene dine Lars, og synes du ofte kommer med gode innspill og gjennomtentke analyser. Men jeg tror du overvurderer sjansen til APCL for å få noe igjen her (på dette grunnlaget), og at derfor premissene for innlegget ditt blir litt feil.

Hadde jeg trodd at det var så enkelt hadde jeg også kjøpt APCL aksjer for store penger. Kan man få del i den oppsiden som faktisk er der i selskapet uten å ta noen nedside risiko, er det jo penger på gata. Men det er jo opp til enhver å selv avgjøre, det var jo tydelig at "markedet" var enig med deg i går.
Redigert 21.09.2018 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
21.09.2018 kl 14:54 4170

Nå har jeg ikke noe sted hevdet at aktører vil kjøpe APCL, kun pekt på at det finnes selskap i samme land som har lisenser i samme land og som mer enkelt kunne utnytte. Jeg både nevner 7% av morsekskapets potensielle skatteverdi og bruker opsjonsbegrepet nettopp pga stor usikkerhet. Så at jeg har vært veldig sikker er helt feil hvis man leser notatet - jeg poengterer også at man trenger info fra selskapet. Et underskudd både i enkeltland og enkeltselskap (mor) kan tenkes bli utnyttet av industrielle men også av aktører som vil tilføre penger for å ri nullskatt i årevis. Derfor er det viktig å vite hvilke områder i de ulike land som underskuddet kan benyttes på. Det gir for meg like lite mening å være sikker på motsatsen som å være sikker på stor utnyttelse, altfor mange usikkerhetsmomenter og derfor anbefaler jeg at folk vekter opsjonen etter egen subjektiv vurdering.
Warom
21.09.2018 kl 15:13 4108

FoT;
Nå tror jeg vel de fleste ønsker at APCL skal få "kontroll" på sine lisenser igjen og at det er hovedårsaken til at de som har investert her har gjort nettopp det.

Jeg oppfatter deg dithen at du mener det bort i mot null % sjanse for at APCL noen gang skal kunne benytte seg av skatteposisjonen om resten "går til hel..."
Det synes jeg er en relativt spekulativ holdning å innta(da du selvfølgelig IKKE kan vite hva som skjer fremover og hvem som evnt kunne tenke seg å benytte seg av en slik posisjon). Du må jo gjerne med rette mene og tro akkurat det du vil(for det gjør du jo egentlig alltid;)) men å gå så kategorisk ut å si "men sjansen for å få noe igjen for det (ved å selge, ikke selv komme i produksjon) tror jeg er tilnærmet lik null." synes jeg i beste fall er litt over "grensen".

Du så selv i går:
"Personlig tror jeg nok at det er vanskeligere å få noe ut av skattefordelen enn det man kanskje tror, i hvertfall uten at det har vært noen skattejurist som har sett på det."

Mulig du har funnet ut av det siden i går men jeg synes også du forsøker å "se" mye du umulig kan vite noe om:
"Kan ikke se at APCL har noen som helst kompetanse eller andre fordeler som skal gjøre at nettopp de skal finne ut hvordan man skal tjene penger på skattesituasjonen sin."

Du hevder i innlegget rett og slett at det ikke finnes noen "støtte" i en skatteposisjon samt også at selskapet i seg selv ikke er i stand til å finne ut av dette, noe jeg i alle fall må kunne si jeg er dypt uenig i.
LarsBrnd
21.09.2018 kl 15:20 4085

Jeg tror ellers ikke at markedet syntes mitt skatteinnspill - hvis det var det man reagerte på - var særlig sensasjonelt . Verdien på selskapet er økt med 3 MUSD etter at jeg fortalte om pot tekniske skatteverdier på 180 til 300 MUSD. Litt greit å sette ting i sammenheng - det er kanskje p.t markedets sannsynlighetsberegning av skatteverdier.
Yess
21.09.2018 kl 15:34 4036

LarsBrnd
.....Verdien på selskapet er økt med 3 MUSD etter at jeg fortalte om pot tekniske skatteverdier på 180 til 300 MUSD. Litt greit å sette ting i sammenheng ....

Helt korrekt Lars B. Kan ikke si annet enn at jeg virkelig ser frem til fortsettelsen denne høsten i APCL. Var selv med over den første rettsaken i Noreco og fikk en pen gevinst (solgte litt tidlig) og i APCL er risk/reward rett og slett for god til å ignorere etter min mening.
Warom
21.09.2018 kl 15:35 4033

Lars;
Det var ett svært godt svar som setter "tingene" litt mer i sammenheng. Heldigvis er jo de fleste selv i stand til å ta stilling, noe de jo gjør. Plutselig kan jo noen finne ut å gjøre noe helt annet og poenget er jo hvilken verdi den enkelte legger og sannsynligheten for at det skjer.

Warom,

jeg vet ikke hvorfor akkurat APCL skal være bedre til å finne ut av dette enn alle de andre oljeselskapene som sitter i nøyaktig samme situasjon. Hvis det var enkelt, ville det vært omsetning av selskaper i nøyaktig samme situasjon. Kan ikke se at det har skjedd, ene og alene på grunn av skatteposisjonen, i hvertfall ikke i det området.

Jeg er ingen skattejurist, men en tidligere arbeidsgiver har benyttet dem i nogenlunde tilsvarende situasjoner, og vi fikk til svar at det var "lite sannsynlig" å få noe igjen for det. Kan jo godt være at det var vi eller vår skattejurist som ikke var gode nok.

Ingen ting er "umulig", men personlig tror jeg sjansen for å få skape verdi av skatteposisjonen (dersom de ikke kommer i produksjon selv) er utrolig mye mindre enn sjansen for å vinne en av voldgiftssakene, å komme til enighet, å finne olje, eller å få en farmout i SL. APCL i dag er vel egentlig en samling av opsjoner av større eller mindre verdi.

Selvfølgelig har også skatteposisjonen en opsjonsverdi, jeg TROR bare ikke sjansen er så veldig stor. Har jeg benyttet en skattejurist for å se på akkurat denne situasjonen siden i går? Selvfølgelig ikke, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Spørsmålet er vel om APCL kommer til å gjøre det, og om det er noe poeng for dem å bruke for mye tid, krefter og penger på dette før de eventuelt er i den situasjonen at alt annet går i vasken.

En ting er at en skattejurist ser på det og konkluderer at det KAN gjøres, en annen sak er om det finnes kjøpere av APCL sin skatteposisjon (på en eller annen måte). Og jeg har vondt for å se at det står folk i kø for det, om det ikke da er kjøpere av APCL av andre grunner som tar skattefordelen med seg på kjøpet.

Og det bør være helt klart at dette er ikke noe jeg sier spesifikt om APCL og jeg mener heller ikke de er spesielt inkompetente, jeg mener det samme gjelder for alle andre selskaper i samme situasjon med tilsvarende assets og juridiksjoner. Om dette er en enkel og praktisk gjennomførbar prosess, burde det kunne la seg gjøre å finne andre selskaper som har fått noe ut av det.

Jeg er åpen på at jeg kan ta feil, kan du eller andre sannsynliggjøre at de kan utnytte dette på en fornuftig måte vil jeg sikkert se på APCL på en helt annen måte. Jeg har sett på det fremførbare underskuddet tidligere, og så ikke den store verdien i det da - men overbevis meg gjerne. Da kan det også hende jeg blir en kjøper igjen.
LarsBrnd
21.09.2018 kl 16:12 3952

Hvilke andre oljeselskap sitter i nøyaktig samme posisjon og som resultatløst har forsøkt å utnytte en voldsom skatteposisjon? Det blir veldig veldig fort epler og pærer. Jeg skjønner godt skepsisen som man skal ha, jeg skjønner lite av skråsikkerhet på svært begrenset informasjon og liten kunnskap om de ulike jurisdiksjoner.
Warom
21.09.2018 kl 16:13 3949

FoT;
Så med andre ord, du tror ikke lenger det er bort i mot 0 % sjanse for at de noen gang(om det skulle være eneste løsning) skal kunne benytte seg av en slik opsjon?

LarsB,

jeg er jo langtfra skråsikker, og det prøver jeg da heller ikke å være. Du får ha meg unnskyldt om det virker slik.

Men jeg tror fortsatt ikke dette er enkelt, NETTOPP fordi det ikke er en storomsetning av selskaper i tilsvarende situasjoner. Det finnes massevis av selskaper med stor skatteposisjon, uten at andre oljeselskaper kjøper dem av den grunnen. Hvis det var enkelt, burde disse selskapene kjøpes opp fordi det er massevis av penger å spare.

Helt enig i at vi har lite informasjon om dette i APCL sitt tilfelle og deres jurisdiksjoner. Kanskje APCL har gjort noe arbeid rundt dette, kanskje ikke. Det vet jeg jo overhode ikke noe om. Det er jo derfor jeg påpeker at det generelt er veldig vanskelig å få noe igjen for salg av fremførbare underskudd i oljebransjen, og at jeg ikke tror det er så sannsynlig (for APCL eller tilsvarende scenarier). Men jeg tar jo full høyde for at jeg kan ta feil - og om jeg blir overbevist om at jeg gjør det, vil jeg sikkert vurdere selskapet annerledes. Foreløbig er jeg ikke overbevist, uten at det vel egentlig har noen betydning for andre enn meg.

Warom,

jeg TROR det er bortimot 0 sjanse for at de får solgt en slik fremførbar skatteposisjon.

Men jeg innrømmer at det godt kan være feil, så jeg vil ikke selv mene jeg er skråsikker på det. Men det er vel kanskje semantikk.

Trøsten må vel være at jeg tror det er en MYE større sjanse for at de vinner voldgifter, kommer til enighet i diverse land, finner olje og får farmet ut SL.
Redigert 21.09.2018 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
21.09.2018 kl 16:39 3859

Grei vurdering det og det er strengt tatt slik markedet også vurdert det. Må bare presisere at vi ikke snakker om en skatteposisjon men mange ulike i mange land som kan strømme ned mot mor hvis ikke benyttet der de oppstod.
KentaH
21.09.2018 kl 16:52 3828

Nå var det mange på forumet som snittet ned og sitter enda dypere i gjørma. Bra jobbet.

LarsB,

jeg hører det du sier om å oppstrømme skattefordeler fra døtre opp til mor (i Australia). For at det skal ha verdi for mor, må man da også se på dobbeltbeskatning, skatteavtaler mellom forskjellige land og Australia, og kildeskatt. Dette ligger langt utenfor mitt kompetanseområdre, men det er ikke enkelt. Kanskje selskaper i skatteposisjon i Australia kan benytte APCL sine fremførbare underskudd opparbeidet i Vest-Afrika, men for at det skal være en fordel, må vel da kjøperen ha skatt som er opparbeidet i Australia eller land som Australia ikke har skatteavtale med for å unngå dobbeltbeskatning.

Jeg tror som sagt dette blir vanskelig, men det er ikke sikkert det er umulig. Det jeg tror er helt sikkert, er at det ikke selger seg selv. Skal APCL få noe ut av det, må de nok selv gjøre en jobb for å bekrefte at det kan benyttes, og å finne en kjøper. Slik sett er det sikkert bra at du har kontaktet APCL om dette - enten tror de det er en mulighet og da må de gjøre noe med det, ellers så tror de ikke det, og da blir det neppe noe av det. Men det blir ikke noe av det om de ikke bruker litt tid og penger på det.
Redigert 21.09.2018 kl 19:33 Du må logge inn for å svare

Ned mot 1,20 som forventet dog stiger på høyt volum,ned med lavere volum, forvarslet for et større løft har vi fått. Faller den tilbake mot 1,10-1,15 er mye gjort på nedsiden før retningen videre avgjøres
Turbon
22.09.2018 kl 10:02 3021

Den er nok unner 1,10 neste uke hvis ikke meldning kommer.

Er så meningsløst å kaste ut kurser på den måten. For det første så kom ikke oppgangen uten nye aspekt på caset, så oppgangen er nyhetsbasert. For det andre så ligger teknisk støtte på 1,20.
22.09.2018 kl 12:46 2813

dristig å kalle det nyhetsbasert...men man kan vel ikke vente annet. ned til 1 kr til uka
Q10ps
22.09.2018 kl 13:42 2733

En liten refleksjon på det jeg ser på som en fundamental misforståelse, bevisst eller ubevisst fra din side fremogtilbake. Du snakker som om at det er Pace og West, i form av å være CEO og CFO som skulle ville ønske å jobbe frem en potensiell salgbar skattemessig verdi i selskapet. Det er fullstendig feil, grunnen til det forklarer jo også Lars i sitt innlegg. Derimot kan det være en spennende tanke for de samme to, men da i form av å være aksjonærer i selskapet, ikke ansatte. De vil jo ikke "jobbe med å jobbe bort sin egen jobb" på det stadiet vi er i nå.

Nettopp med det i bakhodet er det enda større tyngde bak valget Pace og West tok rundt jul. De fikk valget mellom å ta lønn, som ansatte, eller ta aksjer, som da blir som investor. De valgte bort det trygge, cash up front, og valgte heller å ta pengene som investor.

Og da er det jo logisk at de i første omgang jobber mot å realisere verdier i selskapet slik det nå fremstår, som vil gi de payback både i form av lønn og økte verdier som investorer. Mens de på plan B da vil måtte ofre/utsette sine roller i selskapet, men da med mål om å realisere større verdier som investor.
Turbon
22.09.2018 kl 14:37 2649

Q10ps - du likte fiskedamm best på kalasene - right? Din reflektion er extrem dybhavsfiske :D
thief
22.09.2018 kl 15:04 2621

He..he,turbon,du er bare en vits:)Solgte deg ut på 1-1.10ish etter å ha vært veldig positiv.Men da ble du plutselig veldig negativ,og vi skulle ned til 0.8 bare fordi du hadde solgt deg ut.Gikk ikke akkurat slik:)!Nyheter rundt SL(drill/drop) og Gambia(rule41(5)) er like rundt hjørnet!Og i Senegal kan det oxo komme ting når som helst!Og ganske sikker på positive nyheter i en av landene og da er apcl noen kroner opp:)Vi har altså mange sjanser til en eksplosiv kursøkning!
Turbon
22.09.2018 kl 15:10 2603

Der er og den anden side af pengen ;)

Kall det hva du vil. Det var iallefall (for mange) ny informasjon som førte til oppgangen. Hadde det vært ren pump&dump, så hadde jeg vært helt enig i at vi fort hadde gått tilbake til start.

Jeg var med på Noreco-ferden fra 19-20kr og det tok lutt tid der også før caset ble absorbert av markedet. Tipper de som solgte på 23-27 etter første oppgang da innsidene begynte å laste på på 40-tallet.
Solux
22.09.2018 kl 15:16 2590

APCL har nettopp tatt en NORECO. 12.4-1kr. Folk skjønner jo hvorfor den falt så mye? Alt er jo bare tull og tøys.