APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 51813

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

oivindl
17.11.2018 kl 08:13 2004

"RE - ELE, mine betraktninger tilbake i tid var riktige nok de om selskapet hadde levert som de lovet - noe de ikke gjorde så da faller jo hele basisen vekk"

Nå var jo mitt poeng ikke at analysen var feil, bare at selv 0,01% sannsynlighet kan slå til.
Men selvfølgelig avklarende at når du analyser et selskap, er det kun basert på selskapets løfter og ingen vurdering av hva som kan gå galt? Virker ikke som du gjør det i APCL:-)
Og ELE har du jo betegnet som scam og svindel. Riktignok før du igjen kjøpte deg inn og lovet gull og grønne skoger.
Merkelig:-)
oivindl
17.11.2018 kl 08:53 1968

Rischioso, det var jo nettopp derfor jeg var bekymret for at du hadde kjøpt deg inn :-)
oivindl
17.11.2018 kl 09:57 1944

Litt tilbake til utgangspunktet her.

Rischioso: "Dette var også et tilsvar som en motvekt på at man kun virker å se et positivt utfall som mulig, ..."

Nettopp, du lister opp tre scenarier som du påpeker er "like mulige som noe annet". Da må vi gå ut fra at noe annet er de positive utfallene du nevner.
Om dine scenarier er like mulige som de positive, snakker vi altså om 50/50 sjanse.

Rischioso:"...men det er faktisk positivt utfall som pr i dag bør ansees som det minst sannsynlige på basis av følgende:..."

Igjen, akkurat det jeg tok utgangspunkt i. Du har jo som worst case en sjettedels sjanse for positivt utfall.
Dette basert på at det normalt er seks kammer når man spiller russisk rulett, og at tomt kammer vel må betraktes som positivt??
Med din vurdering med 50% nedside og 300% oppside, vil det fortsatt gi et positivt utfall, gitt statistisk sannsynlighet.
Kan gjerne sette opp et regnestykke for deg om ønskelig :-)

Så hva var det egentlig du skulle med den t-skjeen? Grave deg ned, kanskje?
FkL
17.11.2018 kl 10:23 1929

Gå tilbake å les det du selv har skrevet og gjerne det jeg limte inn i forrige post. Det samsvarer ikke med det du selv påstår her. Du tilhører absolutt den ytterste negative fløy akkurat nå, men tidligere når du selv har hatt aksjer så har alt vært rosenrødt. Det beviser vel nettopp at du også i dag har en agenda. I tillegg så hevder du med største sannsynlighet at dine profetier er det som gjelder og at vi andre verken forstår det eller har satt oss inn i caset hvis vi er uenig med deg. Da forstår vi alle hva du driver med, men agendaen bak kan du fjerne belyse.
Warom
17.11.2018 kl 10:37 1914

En riktig så fornøyelig start på lørdagen dette her, så jeg kunne ikke la være med å spe på litt.
Andre får jo mene om de synes det er førnøyelig også for dem, men synes han får tåle dette ;)


rischioso
07.08.2017 kl 00:29
847
AttOgFram skrev
D_invest, ser ingen spesiell grunn til at voldgiftsretten IKKE skulle ta dette opp om APCL ville gå..

AF

dette er tydeligvis ikke her du er mest bevandret.

Oppfordrer deg til å lese deg opp.

Like feil er vinklingen om muligheten for at gambiske myndigheter gir lisensene til andre i mellomtiden.

Det er et brudd på noe av det mest grunnleggende innenfor jussen - man kan ikke gjøre noe som helst med noe som er omtvistet før det foreligger en enighet og/eller en dom.

Av samme grunn vil det heller ikke være noen andre som vil ta i disse før en avklaring foreligger.

RE - Av samme grunn vil det heller ikke være noen andre som vil ta i disse før en avklaring foreligger.

* Total tok gladelig ROP før noe var avklart så med det faktum i minnet så blir det feil å si at ingen andre vil kunne gjøre det samme....

FKL,

så du mener at ingenting er er endret siden i fjor?

Så du mener at det faktum at Total har overtatt ROP ikke er en endring?

* Det burde vi gjøre for Total er en major som vi bør anta har gjort sin due diligence før de investerer og spesielt i en slik situasjon.

Så du mener at avvisnigssøknaden fra Gambia som det til nå er tatt over 6 mdr å behandle og fortsatt ikke er ferdig som igjen har forsinket den ordinære arbitration tilsvarende - at ikke det heller er en endring?

* For det burde det vel når vi kjenner til at selskapet svir av rundt 3,5m/usd hver 6 måned noe som tilsvarer (3,5mx100/9,4m) nærmere 40% av EK...Noe som igjen betyr knappe 2,5 slike tidslinje treneringer så er kassa tom....

Hvis man ignorer disse fakta så må man også ta konsekvensen og ikke i ettertid skylde på selskapet for de har gjennom sine halvårsrapporter gitt markedet klar beskjed om den økonomiske ståa hvor det er den enkeltes ansvar å tenke selv gjennom å regne ut resttiden før kassa er tom og hvilke konsekvensen en tom kasse gir...

Fortsatt god helg.
Redigert 17.11.2018 kl 16:26 Du må logge inn for å svare
Aldara
17.11.2018 kl 16:27 1702

Må dere slutte å la dere irritere av Rich...
Han snakker for sin syke mor og liker å kverulere....
Og en annen ting...
lag ny tråd da dere...🙃
Warom
17.11.2018 kl 17:09 1663

Så du mener du hadde feil tidligere når du selv skrev?: "Av samme grunn vil det heller ikke være noen andre som vil ta i disse før en avklaring foreligger."
Husk nå på at du skrev dette mange måneder etter at Total hadde "tatt" ROP.....og at dette gjaldt Gambialisensene(med dine egne ord)
thief
17.11.2018 kl 17:13 1658

Risotto blir jo tatt på fersken gang på gang, han husker jo ikke hva han skriver selv, er jo det som gjør det hele så komisk:) Så da er det lett å ramle i fella! KLOVN NR1!!!
tuja
17.11.2018 kl 17:22 1645

Warom

Risch blir tatt med buksa nede gang på gang. Agendaen hans er så ut i dagen, at det ikke kan misforstås av noen.
Slik holder han på i ELE også. Det som var positivt når han var inne i aksjen, betyr nada når han er ute.
Underlig skrue.

Ha en fortsatt god helg :)
Redigert 17.11.2018 kl 17:24 Du må logge inn for å svare

tuja

Ikke lett å bli tatt med buksa på er vel noe du burde vite alt om - om du er kvinne...:)

God helg til deg oxo!
tuja
17.11.2018 kl 17:56 1613

I like måte, Risch.

Ha en strålende lørdag aften :)
FkL
19.11.2018 kl 08:31 1225

Først må jeg nok en gang presisere at den største faktoren i denne saken og årsaken til at jeg nok en gang sitter med APCL er det juridiske. Ut i fra hva jeg kan lese meg til og ut i fra den informasjonen som foreligger så har ikke "afrika" fulgt avtalene. De er ikke sagt opp. Dette teller mer enn at vi ikke har fulgt opp våre forpliktelser. Dette er jeg meget sikker på, men det er selvfølgelig kun min egen vurdering. Derimot så vet jeg at jeg deler denne vurderingen med mange her inne.

Når man har forstått at jeg kun legger vekt på det juridiske så faller det andre lett på plass.

Det at ROP er solgt til Total skaper bare enda mer problemer for Senegal og det har ikke minst gitt oss et godt forhandlingskort. Mitt utgangspunkt derimot var at vi skulle gå og "vinne tilbake" våre lisenser i en full rettsprosess. Det er selvfølgelig å håpe på forlik, men det var altså mitt utgangspunkt basert på det juridiske. Det at ROP nå "eies" av Total og ikke minst at de har en fremdriftsplan som ligger innenfor scopet til rettsprossen hos ICSID skaper ikke annet enn ett stort press på Senegal.
Ut i fra hva som har kommet frem så har nok Senegal lovet for mye og Total sjekket for lite.

Det er ingen umiddelbar fare for at kasse blir tom. Det vet alle. Hva som er en forventet tidshorisont på kasse er det derimot mange meninger rom. Selskapet selv har meldt om at de har penger til å fullføre sakene. Jeg tenker da at de har en plan for håndteringen av dette. I tillegg så tenker jeg at vi ved neste økonomiske rapport vil se spor av dette og den vil komme lenge før kasse er problematisk. Det som er helt sikkert er at ingen her inne, inkludert deg, kan forskuttere noe som helst når det gjelder dette. Teorier derimot bør jo alle legge med i sin investeringsvurdering.

Mitt ståsted er det juridiske og her har ikke så mye endret seg. Jeg mener vi har en god sak. Jeg mener i tillegg at Senegal bare graver seg lenger og lenger ned. Gambia venter vi på avvisning og den mener jeg vi bør "vinne" dersom vi har en så god sak som jeg mener,

Dette er kun basert på det jeg ser på som fakta og mine egen vurderinger av disse. Det endelige utfallet kan selvfølgelig bli noe annet. Jeg anbefaler heller ikke verken kjøp eller salg, ei heller ønsker jeg å lure noen verken inn eller ut av aksjen. Ei heller påstår jeg at mine vurderinger vil slå igjennom med stor sannsynlighet eller er fakta. Det gjør du og det er dette som er helt latterlig. Dette har du absolutt verken innsikt, forståelse eller dokumentasjon for.
Redigert 19.11.2018 kl 08:53 Du må logge inn for å svare

Tror ikke APCL får tilbake lisensene selv om de vinner rettsakene. Senegal og Gambia vil rett og slett ha noen majors. De regner nok med at slike store selskaper kan bidra mye mer med sosiale tiltak i landet. Vi må vel også slutte å kalle blokkene for “våre”. De tilhører hhv. Senegal og Gambia. APCL har bare hatt en lisens for å drive fram blokkene.

Men på en annet måte må APCL kompenseres vil jeg så absolutt tro. Dette kan være i form av et engangsbeløp for “tort og svie”, men kan også tenkes å gis i form av en minoritetsandel av lisensene. Altså at major er tvunget til å ha med APCL med en andel på la oss si 10% uten noen mer kompensasjon.Betrakter det i tilfelle som en god deal for APCL når det som har skjedd har skjedd.
klaesp
19.11.2018 kl 09:25 1123

Flue.
Mener du at IKKE Afrikanske land vil forholde seg til kontrakter og lover som de selv har skrevet under på ? Hvilken signaleffekt tror du de gir da? Og hvem tør da å invitere i disse landene

Klaesp

Vi har jo sett de ikke ønsker det. Det er snarere snakk om kompensasjon tror jeg. Får de fortsette som minoriteseiere uten noen kompensasjon i form av cash så er dette slett ikke døden for selskapet. Det blir en ny operatør som får ardeidet med å drive prosjektene fram. Det hadde de hadde de hatt uansett. APCL har ikke kompetanse til det. Forskjellen er at selskapet ikke får betalt for lisenens sine. Likvel er det isåfall en god deal. Det beste de kan regne med tror jeg.Og til spørsmålet ditt en gang til: Joda, det vil finnes en rekke selskaper som fortsatt vil gjøre forretninger. Grådighet kalles det. Hvor mange selskaper vet om som har trukket seg fra lovende elefanter i Afrika?
Redigert 19.11.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
klaesp
19.11.2018 kl 09:47 1063

At Apcl skal kun sitte igjen men en mindre andel av lisensene har vært klart å tydelig singnalisert siden 2014.. Men så er det betingelser de IKKE er helt enig om Apcl og myndigheter.
FkL
19.11.2018 kl 09:51 1049

Vel, det er ingen som med sikkerhet kan si noe verken den ene eller andre veien. Derimot så er selskapets ståsted at lisensene ikke er sagt opp og at vi fortsatt står som eiere. Hvis dette stemmer, som jeg tror det gjør, så er det ikke snakk om å vinne tilbake, men forsette å ha dem i vårt eierskap. Hvis du mener at vi har en dårlig juridisk sak så vil vil jo heller ikke få noen kompensasjon? Har vi en god juridisk sak så beholder vi lisensene. Dette står og faller på det juridiske. At landene ønsker majors, hvilket vi vet at de gjør, er ikke utslagsgivende i den rettsprosess vi nå er inne i. Det kan selvfølgelig få betydning senere dersom vi vinner og det hadde nok stilt seg helt annerledes om vi var en, men slik er det ikke. At det kan bli en eller annen variant av dette til slutt vet vi jo ikke og slik jeg ser det så er det utfallet av sakene eller forlik som bestemmer dette.

Nei. Ingen sitter på noen fasit, men å tro at ingenting skjer er litt naivt når vi vet at APCL ikke har oppfylt forpliktene sine.
FkL
19.11.2018 kl 10:09 1000

Jeg respekterer absolutt dine meninger Flue og jeg har notert at du har tenkt slik hele veien, derimot så klarer jeg ikke å se at det har noen betydning at vi ikke har oppfylt disse. Altså for sakens skyld. Det vil uansett kun være det juridiske det faller på slik jeg ser det.

Hvis vi tenker oss at det juridiske sier at dersom man ikke oppfyller sine forpliktelser så avsluttes avtalen (eller ikke fornyes) uten noen videre prosess, så ser jeg det samme som deg. Da taper vi dette med glans.

Hvis vi derimot ser det som selskapet, at det ikke gjør det og at avtalen må sies opp på korrekt vis for at den skal avsluttes så ser jeg ikke at forpliktelsene har noen betydning i dette hele tatt. Da eier vi fremdeles lisensene uansett om vi er ønsket eller ikke.

Hva legger du til grunn for at forpliktelsene vekter så mye?
klaesp
19.11.2018 kl 10:10 1000

Flue. De fleste av aksjonærene er klar over at ikke apcl har oppfylt sine forpliktelser og at myndighetene ikke har fulgt sine kontrakter. Derfor er det helt essensielt med kontrakter og ett rettssystem som begge parter har anerkjent og skrevet under på.
Redigert 19.11.2018 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
FkL
19.11.2018 kl 10:21 966

Jeg tenker videre at forlik kun kommer dersom de afrikanske landene innser at de har en dårlig sak, eller at en av partene ser at de sliter med tiden. Ingen av partene vil ønske å låse lisensene i lengre tid enn nødvendig. Det er selvfølgelig kun min teori. Total har som kjent en fremdriftsplan som ligger inne i rettsprosessen. APCL er som kjent en oljeknøtt med begrensede midler. Her er det flere faktorer som tilsier at TID vil være en pådriver på begge sider. Mener derimot alle at de har en god sak og klarer seg uansett tid så sitter vi her til det er avklart.

Benytter anledningen til å fylle på mere aksjer idag. Ikke langt fra bunnen etter min mening. Tror på turnaround fra litt ute i desember et sted.