NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING


NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF AXACTOR SE
The Extra Ordinary General Meeting of the shareholders in Axactor SE will be
held at 10.00 on October 17, 2018 at MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster
Samuelsgatan 20, Stockholm, Sweden.
The summon to the Extra Ordinary General Meeting with the agenda and information
regarding the recommendation from the Board of Directors, are enclosed with this
notice.
The documents will also be available on the company's webpage www.axactor.com.
Please note that the summon will not be sent by ordinary mail to shareholders
unless explicitly requested by the individual shareholder.

The Board of Directors complete proposals will be available at the company in
the company's office at Hovslagargatan 5B in Stockholm, Sweden, and will be
published at the company's webpage no later than one month prior to the Extra
Ordinary General Meeting, i.e. on September 17, 2018 at the latest. Copies of
documents will, free of charge, be distributed upon request to the shareholders
who have provided their postal address. The documents will also be available at
the annual general meeting.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXACTOR SE

Extra bolagsstämma i Axactor SE kommer att hållas kl. 10.00 den 17 oktober 2018
hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige.
Kallelse till bolagsstämman, inklusive dagordning samt styrelsens förslag till
beslut, biläggs detta pressmeddelande.

Handlingarna kommer också att läggas upp på bolagets hemsida www.axactor.com.
Vänligen notera att kallelsen inte kommer att skickas ut med brev med posten
såvida detta inte uttryckligen begärts av en aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget på bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm, Sverige samt
publiceras på bolagets hemsida senaste en månad före bolagsstämman, dvs. senast
den 17 september 2018. Kopia av handlingarna kommer utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
läggas fram och hållas tillgängliga på bolagsstämman.
Se nyhetdetaljer og vedlegg (www.newsweb.no)