Svar fra Hilde Drønen


Hei, jeg har vært i kontakt med Dof CFO Hilde Drønen idag. Hun kom med ett grundig svar ihh dof valuta posisjon. Vedlegger svar her.

Hei,Valutatap på NOK 336 mill utgjør i sin helhet urealiserte valutaeffekter.I henhold til IFRS (Regler for finansiell rapportering) er DOF ASA forpliktet til å bokføre all gjeld og fordringer til virkelig verdi. Dette betyr at gjeld/fordringer som er i en annen valuta enn den funksjonelle valuta må legge valutakurs på rapporteringstidspunkt til grunn. DOF sin virksomhet i Brasil har eksempelvis funksjonell valuta i BRL, og i Norge er den i NOK. I 2. kvartal har både BRL og NOK svekket seg mot USD og basert på at gjeld/fordringer skal bokføres til virkelig verdi så har denne valuta effekten økt gjelden og tilsvarende er et urealisert valutatap bokført over det finansielle resultatet.


Det vi mener med å være cash nøytral i Brasil er at inntektene på disse skipene er delt i en driftsrate som er i BRL og en finansrate som er i USD, og da alle skipene er belånt i USD så blir likviditeten i mindre grad påvirket av varianser i valuta. Det er selvsagt uheldig når bevegelser i valuta får stor innvirkning på regnskapet, men jeg presiserer at dette kun er en regnskapsmessig effekt, og ikke påvirker likviditeten. Det er ikke noe nytt i DOF ulike kvartaler har hatt store urealiserte valutaeffekter i sine regnskaper, men dette kan gå begge veier. Selskapet benytter sikringsbokføring i den grad det er mulig for å unngå stor volatilitet på urealiserte valuta tap/gevinster.


Håper dette var klargjørende.

Mvh


Hilde Drønen

CFO

Min epost til Hilde 
Vil Dof ASA vurdere å komme med en tydeliggjøring av Valutatap på 336 millioner presentert i Q2 resultat, og hvilke konsekvenser ett slikt valutatap har? Dere presenterer at dere har en cash nøytral posisjon i Brasil. Kan du redegjør mer rundt dette enn hva som fremkommer i noter på Q2 regnskap/resultat. Hva slags inntekter får Dof /Norskan i USD og i BRL i Brasil?

Aksjekursen er som kjent gått kraftig ned etter Q2. presentasjonen og spekulasjoner, og rykter ihh til nye emisjoner og nytt kjempevalutatap i Q3 florerer på aksjeforum på nett. Ledelsen i Dof Asa bør komme på banen og tydeliggjør konsekvenser av å være Cash nøytral

Er forklaring under riktig fremstilling av deres valutaposisjon USD/BRL

Ved hedging oppstår følende. På et gitt tidspunkt i hvert Q regnes totalgjelden i USD om til BRL. Svekker BRL seg blir det minus, styrker den seg blir det pluss. Det er kanskje verdt å ta med seg at styrkeforholdet USD/BRL var omlag på samme nivå høsten 2015 og tidlig vinter 2016 som det vi ser nå. Så dette er ikke noe nytt fenomen for DOF. De har derfor kontraktene med Petrobras i USD og holder en mindre konto i BRL for lokale kjøp. Noe som er fornuftig, så lenge denne konto holdes på et minimum ved svekkelse av BRL. Snur trenden, som den gjorde senvinteren 2016, vil de tjene på å sitte med større beløp l BRL. Men det tror jeg ikke er aktuell politikk i DOF. 

Det andre viktige punktet å få med seg er at økte inntekter i BRL som følge av styrkingen av USD bare bokføres når inntektene er på konto, så i praksis er dette et nullsumspill for DOF utover forsikringspremien de betaler på hedgingen.Flott hstray
Slik hun svarer tolker jeg at begge valutaen spiller inn i forhold til gjeldsposten i USD som utgjør 10 milliarder NOK. Jeg trodde ikke NOK var med siden DOF har 8 milliarder i lån i Norge. Lærer noe nytt hver dag.
Ser også at hun er noe diffus når det gjelder hedging. Ingen automatikk, bare der det er mulig.
Redigert 29.08.2018 kl 23:07 Du må logge inn for å svare

Bare en liten ting.
Skriv DOF inn foran hei i dit innlegg. HO-folket er konservative...

Det er greit at det ikke berører likviditeten, men før eller senere må de rette opp valutatapene.

Hartvigsen:
Nå legger du til grunn at styrken mellom USD, NOK og BRL er hugget i stein for ever, og at det ikke er noe hedging inne i bildet for det første. For det andre så er den sensitive delen - gjelden i USD - tatt hånd om siden de inntektene som skal dekke den er i USD. Altså et nullsumspill.
Det regnskapsmessige underskuddet spises opp etterhvert som pengene til lånet strømmer inn, eller det fordufter fordi BRL og NOK styrker seg i forhold til USD. Hva som skjer først eller sist er egentlig revnende likegyldig.
Redigert 29.08.2018 kl 22:24 Du må logge inn for å svare

Nja, det gjør jeg vel ikke. En kan få et varig misforhold mellom de enkelte valutaer. Men her må vel politiske forhold i landet spille inn.Jeg ville ikke tatt for gitt at pengene strømmer inn heller var jeg deg.
Når alt kommer til alt så må de tjene ganske formidabelt bare for å betjene renter og avdrag. En kan ikke bagatellisere en så overhendig stor gjeld.

Upsidedown: hvor har du 10milliarder usd i gjeld fra?
Ellers er vel urealisert valutatap i dette tilfellet nokså uinteressant da selskapet stort sett har både inntekter og gjeld
i us dollar.

Den er grei, men da lurer på om du kjøpte DOF med bind for øynene. Gjeldsbyrden til DOF er viden kjent. At de har og har hatt tunge engasjement i Brasil er omtrent like kjent. De fører regnskap etter anerkjente lovlige prinsipper og de gikk i pluss i Q2.

Nå har du solgt med tap og surmuler, og prøver å svartmale med en kost uten bust. DOF er bra rustet for å klare seg framover, men risiko er det alltid. Hvis det ikke var risiko ble selskapet tatt av børs.

Sitter ikke ved dataen, men tror å huske at gjelden totalt var noe over 18 milliarder NOK
10 milliarder av det i USD
8 milliarder i NOK
350 millioner i en valuta jeg ikke kan ta på stående fot.

Sorry MW ser den, beklager
Redigert 29.08.2018 kl 23:05 Du må logge inn for å svare

10 milliarder USD,83-84 milliarder i nok,hm mye det.
davan
29.08.2018 kl 23:16 3175

Tror det er litt feil her, er vel i nok hele gjelda!

Ja bøyer meg ned i støvet og tar kritikk.
Samla gjeld noe over 18 milliarder NOK
USD-lånet utgjør 10 milliarder NOK av samla gjeld.
really
29.08.2018 kl 23:47 3089

hartvigsen1
I dag kl 21:40
402
Det er greit at det ikke berører likviditeten, men før eller senere må de rette opp valutatapene.

Jeg anbefaler deg å lese svaret fra CFO en gang til. Det er åpenbart av det du skriver her at du ikke forstår dynamikken i denne posten.
delta
29.08.2018 kl 23:49 3078

Hvis eiendelene er verdt mer enn gjelden, vil verdien av eiendelene målt i NOK øke mer enn gjelden målt i NOK når NOK svekkes mot USD. Regnskapet er gjort opp i NOK, og da vil jo også BRL-gjeld være omregnet til NOK. De vil ikke øke den bokførte verdien av eiendelene, men det har ikke så stor interesse da det er markedsverdien av eiendelene som er relevant for aksjemarkedet.
Redigert 29.08.2018 kl 23:52 Du må logge inn for å svare

really
For det første var svaret fra CFO dårlig, og for det andre så er jeg redd du bare tror du forstår dette Det er ikke så uskyldig som enkelte tror . Hva er vitsen hvis det bare er et spill for galleriet
Ruperto
30.08.2018 kl 09:28 2748

It is only a reason for this drop hapened ! Oil price is close to by pass the support limit of 80 $ that means we will have a rally in the oil market so somebody is taking advantage of this... Don't think you ! So BUY BUY BUY now before too late !!!!

Til aksjonærene i DOF Installer ASA
Your ref. Our ref. Storebø,
MSA/PP/- 30.08.2018
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i DOF Installer ASA
Tirsdag 18. september 2018 kl 09:00, adresse: Alfabygget, Storebø
Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
2. Valg av møteleder
3. Valg av en møtende aksjonær til medundertegning av generalforsamlingens
protokoll
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Forslag om utbytte
DOF Installer ASA er et allmennaksjeselskap underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven.
På tidspunktet for denne innkallingen er selskapets aksjekapital kr 33 931 000,- fordelt på 33
931 000 aksjer hver pålydende kr 1. Hver aksje gir en stemme. Aksjene har like rettigheter i
alle henseender.
Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til
dagsorden. Imidlertid utløper fristen etter bestemmelsen senest 21 dager før
generalforsamlingen avholdes, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende
år.
Det følger av selskapets vedtekter § 9 at dokumenter, som gjelder saker som skal behandles
på generalforsamlingen, ikke trenger sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er
tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter, som etter lov skal
inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Aksjonærer som ønsker dette kan kontakte Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71,
eventuelt tilskrive selskapet på adressen under.
Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 7, ber vi om at de av
aksjonærene som ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen utfyller og
tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Margrethe
R. Østervold på telefon 56 18 10 71. Påmeldingsfristen er torsdag 13. september 2018. For
de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular.

Hartvigsen:
Kan du være så vennlig å forklare i detalj hva som er galt i CFOs informasjon. Ikke med tro, men med fakta som folk kan ta stilling til.

Jeg etterlyser en skikkelig forklaring på hvordan dette skal gå opp i opp slik det blir hevdet
Kan du forklare på en rimelig bra måte hvorfor valutasvingninger ikke har betydning uansett hvilken vei de svinger, og hvilken kurs de står i f.eks om 3 år
Redigert 30.08.2018 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
Dofulf
30.08.2018 kl 09:52 2634

Utbetaling av utbytte blir vel 173 mill NOK til Dof subsea dersom vedtatt på generalforsamling

Du har fått svaret, men mener at det hun sier er svada uten å begrunne det mer. Andre oppfatter det hun sier som fornuft, fordi det gir mening. Forholdet BRL/USD var på samme nivå høst/vinter 15/16, så DOF har nok sett dette før.

Vel, nå har ikke jeg sagt det er svada. Noe av det hun skriver er greit nok. Men når en tar for gitt at varige svingninger ikke betyr noe er jeg skeptisk
Hvis det var slik ville valutahandel/valutaspekulasjon være meningsløst
Redigert 30.08.2018 kl 10:01 Du må logge inn for å svare

Hva betyr dette ???
«inntektene på disse skipene er delt i en driftsrate som er i BRL og en finansrate som er i USD»
Jeg tolker det slik at charter rate er til fastsatt pris i BRL og finansieringen i USD.

Det vil si en svekkelse av BRL mot NOK og USD gir lavere inntekter noe som forklarer valuta tapet.

Er dette riktig kan det bli ille, Argentina kollapser nå og Brasil kan bli neste i rekka hvis venstre siden vinner valget
https://www.marketscreener.com/news/IMF-studying-Argentina-request-for-early-help-as-peso-crashes--27181447/?countview=0
delta
30.08.2018 kl 10:06 2576

Dagratene er delt i to ulike deler: En andel er i BRL, og det tilsvarer omtrentlig det DOF har i driftskostnader i BRL slik at DOF omtrentlig skal gå i null i cashflow som påløper i BRL. Den resterende andelen av dagratene er i USD. Lånene er i USD. Så netto netto er DOF i Brasil hovedsaklig eksponert i USD. Nåværende svake NOK mot USD er gunstig for verdsettelsen av selskapet i NOK. Tilsvarende er det for det meste av norske offshoreselskaper.
Redigert 30.08.2018 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Ja, jeg er ikke kommunist, men er det noe sted man trenger en utjevning av goder så er det i Brazil. Favelaene er ikke noe hyggelig syn.
Jeg syns DOF tar en stor sjanse med såpass stort engasjement
Kontur
30.08.2018 kl 10:13 2554

Kanskje vi skal prøve å heve blikket litt, utover dette spørsmålet om valuta.
Og kikke på det fundamentale (som ser svært positivt ut, behøver ikke ta alle ins and out enda en gang her)

Poenget mitt er at mye tyder på at det er noe skikkelig stort på gang internt i DOF, jeg vet ikke hva, men alle nervesignaler (gikta og magefølelse) sier meg det.
Hva kan det store være?
Fusjon med annet selskap
Utskillelse av DOF Subsea
Større oppkjøp
Utkjøp av DOF, ta av børs

......


danm
30.08.2018 kl 10:16 2542

Med tanke på de mange mia. Equinor vil investere i Brasilien og med tanke på optimismen i oliebranchen, kan man vel ikke finde bedre tidspunkt for køb af DOF og andet off shore.

https://e24.no/energi/ons-oljemessen/hitecvision-topp-har-staaltro-paa-oljesatsing-loennsomheten-er-fantastisk/24426311

Det ser ut som markedet har glemt to ting:
Guidingen for året opprettholdes - altså uforandret fra når da aksjekursen var på nær 9 kroner.
Alle båtene er i arbeid nå ble sagt på møtet - dette er jo helt rått - kan ikke huske sist gang det var tilfelle.

Valuta: Lån tatt opp i dollar betjenes fortløpende med rater som kommer inn i dollar. Dette gir ikke valutarisiko, men etter bokførings regler IFRS må man føre latente tap og deretter bokføre de igjen som inntekter til gjelden er betalt.
Så i min lille verden!!! vil valutarisiko være begrenset til den delen av kontantstrømmen som er utover drift og betjening av gjeld - altså en EBITDA som er positiv eller negativ, samt eventuelt der hvor inntekter er i en annen valuta enn lån (ikke tilfelle for Brasil-flåten).

Doulf:
Dof ASA eier rundt 65 prosent i DOF Installer. Undres på hvorfor dette utbyttet tas nå. Installer er bunnsolid, men inntektene i 2017 var middels.
Er forholdsvis fersk i DOF, så jeg lurer på om dette skjer hvert år?

BB
Du har rett, men jeg tror det er et par herrer her som vil bruke anledningen til å så tvil hvis det er mulig.
Dofulf
30.08.2018 kl 10:32 2483

Aksjonærliste Dof Installer. Det er dof subsea som eier 84,92 %. (Trond Mohn -Meteva eier 1,86 %)

Shareholders at 30.06.2018 No. shares Shareholding Voting shares
DOF SUBSEA AS 28 815 295 84.92% 84.92%
HBK MASTER FUND L.P. 1 501 800 4.43% 4.43%
METEVA AS 630 000 1.86% 1.86%
MP PENSJON PK 508 190 1.50% 1.50%
AS CLIPPER 366 100 1.08% 1.08%
AS STRAEN 364 915 1.08% 1.08%
AS AUDLEY 225 750 0.67% 0.67%
EUROMAR LQ AS 220 700 0.65% 0.65%
PROFOND AS 193 500 0.57% 0.57%
SUNDT AS 140 000 0.41% 0.41%
SNIPTIND INVEST AS 129 560 0.38% 0.38%
SECURUS AS 127 880 0.38% 0.38%
LANDE UTVIKLING AS 75 000 0.22% 0.22%
SLETHEI AS 69 500 0.20% 0.20%
HOLMEDAL 60 000 0.18% 0.18%
BARQUE AS 56 500 0.17% 0.17%
BYGGEVIRKSOMHET AS 56 000 0.17% 0.17%
Total
Other shareholders 390 310 1.15% 1.15%
Total number of shares 33 931 000 100.00% 100.00%

Hart:
Det er en grei konklusjon og svaret på det er ikke kjøp aksjer i DOF, SOFF og Equinor for alle er tungt inne i Brasil. Equinor ser Brasil som sitt nye hovedsatsingsområde etter Norge.
danm
30.08.2018 kl 10:39 2451

Hvordan kommer du frem til det svar?

DOF holder på å rydde i selskapsstrukturen. Den er ikke troverdig med så mange deleide selskaper og den setter begrensinger på utviklingen av selskapet og den finansielle frihet de ønsker å ha. DOFSUB ble forsøkt børsnotert i fjor, men planene fikk lunken mottagelse hos investorer.

Nå holder Mohn/styret på med finansielle krumspring, og jeg tror DOF vil komme styrket ut av denne helt nødvendige oppryddingen.

Det som skjer i DOF installer er et av mange skritt på vegen.
Kontur
30.08.2018 kl 10:41 2436

Meget sterke krefter som utnytter negativt momentum i Q2 på å presse kurs ned. Kan nesten se ut som konsern heller ikke har noe imot det siden der ikke kommer mottiltak. For min del tolker jeg dette positivt. Om det er noe større på gang, noe jeg er ganske overbevist om, så er det bare spørsmål om kort kort tid før dette kommer for en dag.
Børssensitiv informasjon skal raskest råd meldes børsen slik at det kommer alle aksjonærer til del.
Men dette er selvsagt kun spekulasjon pt. men om det er noe i det så skjer det snart
hstray
30.08.2018 kl 10:54 2395

Hei, jeg har også en magefølelse på at større ting er på gang. Insidere, ledelse kan da ikke gjøre innsidekjøp.. At Mons hadde viktigere ærender enn å delta på Q2 presentasjon gir meg en indikasjon på at viktige, store avtaler skal signeres/sluttforhandles. Mohn tror jeg også er ivrig etter å få løftet dette opp. Mohn kom vel stort inn i Dof ved restrukturering og emisjon på kr 1/10 nok etter aksjespleis
Kontur
30.08.2018 kl 10:57 2385

Da er vi flere som aner at noe er i gjære.
Fullastet i DOF
5198
30.08.2018 kl 11:00 2373

BogB

Alle skipene i drift er supert, men vi må fremdeles ha 4-5 båter ut av opplag før alt er perfekt.
Redigert 30.08.2018 kl 11:01 Du må logge inn for å svare
davan
30.08.2018 kl 11:03 2359

Mått bare ha en slump til, fikk til 6,75, gleder mei til høsten og neste år!

Innlegget er slettet
Ruperto
30.08.2018 kl 11:20 2303

Media and Manipulators thing tha Archer investors are stupids ! If I'm wrong I will buy as much I can if the people fall in this wild manipulation orchestrated by the usual... I only now that we will have a oil price over 80 $ in a few days and the National company are investing in oil and is not for loose money !!!! Archer is making money probably more than many think... This is a wild unfair manipulation and is sad to see people repetitively following one over again .... For whos know this investing world knows that if a market has been manipulated by strong investors, it is obvious that a technical Analysis it will show bad results due the curves has been coming down for such manipulation ! No because the company is doing bad, that is not true !!!! I impress how this people feel free and play with the small investor, that is not professional ...
Kontur
30.08.2018 kl 11:35 2267

Mye tyder på at dette er bunnen.
Om dette stemmer så er det rette å fylle på med DOF aksjer eller i lignende selskap nå og det øyeblikkelig.
Om ikke alle de såkalte genierklærte oljeserviceanalytikerene ser dette så forstår ikke jeg.
Kontur
30.08.2018 kl 11:48 2234

Oljepris fortsatt opp,
Der snudde det i PLCS også,
Ut med fisk og rene oljeselskaper, inn med oljeservice
Tipper mange sitter klar til å trykke på DOF kjøpsknappen i hvert øyeblikk nå

Dofulv:
Burde ikke DOF ASA sende ut melding på newsweb siden de som børsselskap gjennom eiersitsen i DOF Subsea er direkte berørt av denne gladnyheten?
5198
30.08.2018 kl 12:50 2107

Her er jeg også på tynn is, har dette vært gjort tidligere år?
Nå har vel ikke dette gått igjennom formelt ennå, men blir det en realitet bør markedet informeres.
Dofulf
30.08.2018 kl 13:14 2057

Jeg har bare lest finansrapporten og vedlegget til generalforsamling s innkalling i Dof Installer. ( gogle dof installer) Austevollingene liker cash
Det er vel en mulighet for at cash posisjonen kan komme under press i løpet av 2019 i Dof subsea/ dof ASA og ingen austevolling sier nei til ekstra cash.