Utfordraren krev at Engebø-reguleringa blir sett på vent.

talisare
NOM
11.06.2018 kl 20:47
9038

Dette er en arkivert tråd!
Nyeste sak i Firda "Utfordraren krev at Engebø-reguleringa blir sett på vent". Noen som har tilgang?
Arkivert
Boss 99
11.06.2018 kl 21:08
6348

Er det ikke råd å svimeslå desse tullingene. Ser ut for at de er temmelig desperate. Håper de sprekker i sola.hehehehe
Arkivert
reid-han
11.06.2018 kl 21:56
6278


NAUSTDAL: Arctic Mineral Resources krev stogg i arbeidet med detaljreguleringa av Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet. Sjølv har utfordraren tenkt å sende søknad om driftsløyve for granatutvinning innan 2020.
Dette går fram av ei seks sider langt høyringsfråsegn AMR har sendt inn til reguleringsarbeidet Asplan Viak AS no er i gang med for Nordic Minings dotterselskap Nordic Rutile. Naustdal kommune skal seinare ta stilling til endringane som blir lagt fram.
Kjeppar i hjula
Detaljreguleringa det no handlar om, er i utgangspunktet ikkje større greiene enn litt justering av Engebø-reguleringa frå 2015: Ein del endringar i vegløysingar og trafikkmønster, og opning for mellombels arealinngrep knytt til anleggsfasen mindre ting som ikkje treng korkje konsekvensutgreiing eller planprogram. Men no prøver Arctic Mineral Resources å stikke kjeppar i hjula. Så enkelt er det faktisk ikkje, meiner dei.
Det nystarta gruveselskapet som i april kasta seg inn i kampen om Engebøfjellet hevdar at det ikkje lenger er grunnlag for å lage denne detaljreguleringa, fordi Nordic Minings prosjekt no har endra karakter frå eit å vere eit rutilprosjekt til å bli eit prosjekt som handlar om å vinne ut granat. Omskiftet i planane kom etter at prøveboringane Nordic Rutile gjorde i 2015/16 viste at det var langt meir granat i Engebøfjellet enn ein tidlegare hadde rekna med. Og medan det er staten som eig rutilet Nordic Mining hadde sikta seg inn på, er granaten eit mineral grunneigarane sit med retten til.
Dumpe granat for 740 millionar kroner – som grunneigarane eig?
Dessutan, hevdar AMR, verkar det som Nordic Rutile legg opp til å dumpe overskytande granat i fjorden dei sju første åra av drifta si i Engebøfjellet.
– Det handlar om verdiar på om lag 740 millionar kroner av granat som høyrer til grunneigarane, skriv konkurrentselskapet som er majoritetseigd av fem grunneigarar på Vevring-sida av Engebøfjellet. Dei har på si side lansert eit prosjekt som siktar seg inn på granaten, og som ikkje legg opp til korkje dagbrot eller det sjødeponiet som har gjort Nordic Minings prosjekt svært omstridd.
Firda lukkast måndag ettermiddag/kveld ikkje å få kommentar frå Nordic Minings administrerande direktør, Ivar S. Fossum, til det konkurrenten no hevdar.
AMR meiner det er heilt klart at føresetninga for reguleringa som vart gjort i 2015, var at rutil utgjorde ein drivverdig førekomst, med granat som eit nødvendig biprodukt. Men føresetnadene har snudd heilt om sidan 2015, skriv selskapet.
No tek Arctic Mineral Resources sjølv sikte på å fremje framlegg til ei ny regulering av det aktuelle gruveområdet i første halvår neste år.
– Dagens reguleringsplan må revurderast og setjast på vent eller opphevast, fram til reguleringsstyremaktene har teke mot og vurdert framlegg til nye reguleringsplanar frå Arctic Mineral Resources og Nordic Rutile, heiter det i høyringsinnspelet.
Les også: Nordic Mining kallar gruveutfordraren useriøs og uærleg
RÅDMANN: Øyvind Bang-Olsen vil ikkje legge hindringar i vegen for Nordic Mining.
Skeptisk rådmann: «Vi må vere føreseielege»
Men om AMR får gehør for kravet sitt hos Naustdal kommune, er ei heilt anna sak. Rådmann Øyvind Bang-Olsen er ikkje innstilt på at kommunen skal skape vanskar for Nordic Mining.
– Vi vil vurdere innspelet frå Arctic Mineral Resources nøye. Men det er utfordrande å gjere vedtak til ugunst for dei som tidlegare har fått godkjent reguleringsplan for området. Vi vil lytte til innspel om korleis ein kan nytte ut mineralressursen, men vi må vere føreseielege for dei partane som har lagt ned mykje pengar og arbeid i si planlegging, og som har fått ei godkjenning, seier Naustdal-rådmannen.
– Men her hevdar Arctic Mineral Resources at føresetnadene for godkjenninga i 2015 er borte. Kan ein då gå vidare som om alt er ved det gamle?
– At føresetnadene er endra, er ein påstand frå AMR si side. Så langt eg kjenner til, skal Nordic Mining vinne ut både rutil og granat, seier Øyvind Bang-Olsen.
Arkivert
A.Ksje
11.06.2018 kl 21:58
6267

Hvor er realismen til disse? HER har engebø en totalt seriøs, miljøtenkende aktør i NOM som vil bygge verdier for hele bygda, med ringvirkninger for enda flere næringsdrivende i bygda det neste halve århundre de kommer til å tilføre betydelige mengder sårt tiltrengte skattekroner i kommunekassa, ansatte i Nom bidrar da i tillegg til det samme, og det er ikke få arbeidsplasser det her er snakk om. Med påfølgende innflytning,og alt dette fører med seg. Skal man da sette dette på vent fordi noen egoistiske kverulanter som kun tenker på egen vinning, og ingenting på fellesskapet får et par linjer i lokalavisa? Jeg bare spør. Det får da være grenser.
Arkivert
Flaxx
11.06.2018 kl 22:18
6210

Dette er krampetrekninger fra AMR.
Helt useriøst ... " .. vil sende søknad om driftsløyve for granatutvinning innan 2020."
........................

NOM har nå avtale med grunneierne på Engebø-siden ... og det er der utvinningen vil starte og pågå i 15 opp til 20 år.
Oppstart følger etter en grundig DFS fra NOMs side.

Innspill fra useriøse sjarlataner blir parkert, fordi seriøsitet alltid vinner over taskenspill.
Etikk blir alltid vurdert i Sogn, Mr Rønningen.
Arkivert
_HH_
11.06.2018 kl 22:46
6164

Dei er nok ein gang på vidda..trudde dei hadde ein advokat på laget eg.

§ 12-8.Oppstart av reguleringsplanarbeid

.....Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning.Som det står her kan ikkje kommunen nekte eit privat reguleringsinitiativ ETTER at oppstarstmøte med kommuna er halde og annonsering av regulering er gjort. NOM har annonsert oppstart av arbeidet og da kan det etter plan og byggningslova ikkje stoppast......UFF så uprofesjonelt skulle tru det var vevringen miljøguppe som står bak AMR
Arkivert
talisare
11.06.2018 kl 23:12
6115

Takk Reid!
Arkivert
Sailor
12.06.2018 kl 00:20
6033

Advokaten AMR har på laget er nok det man i gode gamle dager kalte en vinkelskriver, og det var ikke ment som en hederstittel.
Arkivert
ondur
12.06.2018 kl 07:57
5898

AMR fisken ligger og spreller på land.

Søknad om drifttillatelse i 2020! Sier alt om hva disse folkene vet om mineralutvinning, ingen sjangs i havet at de rekker det.

Når kommunen nå sier nei til AMR er firmaet glemt om noen måneder og avvikles neste år.
Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 08:14
5879

Hva om alt dette amr-bråket egentlig er en måte å skremme folk til å selge aksjene sine på?

Hva om det finnes folk som vet at det er store verdier som nå skal utvinnes, både i Finland og Norge, som ønsker å påvirke markedet som best de kan?

Man setter en tredjeperson som ikke er forbundet til deg på noen som helst måte til å lage mest mulig bråk og fanteri. Folk blir bekymret og selger unna på lave kurser.

Lovtekstene virker å være ganske så klare om ting går til retten.
Arkivert
bone
12.06.2018 kl 08:45
5786

Nå pinadø AMR se seg sjøl i speilet. Det stinker pill råttent av hele denne historien. Snyltere og parasitter har vi ikke bruk for.
Arkivert
chbster
12.06.2018 kl 08:59
5756

This starts looking like targeted price manipulation.
They really have to start stepping carefully now.
Arkivert
ZOOZ
12.06.2018 kl 09:00
5748

Til dere som har tenkt å selge i dag .Ikke selg til noen under kr 4.00 Ulvene ligger klar til å ta over aksjene deres.
Arkivert
Tjuagutt
12.06.2018 kl 09:04
5746

Jeg er sikker på at det ikke ligger noe annet bak AMR bak enn Thingnes klanens motstand mot gruvedrift.
Arkivert
de Paris
12.06.2018 kl 09:12
5725

Det som er underlig her er at ”Firda” tar inn dette tøvet. Har de blitt propagandaorgan for AMR?
Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 09:16
5713

And who earns on this manipulation?
Buyers of shares?
Who is stupid enough to sell under these circumstances, right before dfs Keliber?
Arkivert
ZOOZ
12.06.2018 kl 09:26
5674

Tror Firda har vert i mot dette fra dag en.
Arkivert
ZOOZ
12.06.2018 kl 09:26
5676

Tror Firda har vert i mot dette fra dag en.
Arkivert
_HH_
12.06.2018 kl 09:28
5675

firda er ein lokalavis som er desperate etter klikk og lesera. Dei har vel også teke standpunkt mot Engebø på leiarnivå om eg ikkje tek feil og fleire av journalistane kan vel ikkje kallast objektive..


Hadde dei hatt litt interesse/kompetanse så hadde dei søkt opp plan og bygningslova og stilt AMR nokon kritiske spørsmål, men her er det fokus på å oppstille dei mest saftige problemstillingsane og historiene og putte det bak betalingsmur.
Arkivert
longterm
12.06.2018 kl 09:30
5666

Har ingen tro på at dette er noe forsøk på kursmanipulering. Derimot styrkes stadig teorien om at det er ledd i et bevisst forsøk på å hale ut og aller helst stoppe prosessen frem mot oppstart av gruven. Det er virkelig patetisk!

Takk til TS og reid-han for innleggene og til _HH_ som stripper dustene hva gjeder den juridiske siden av saken!
Arkivert
longterm
12.06.2018 kl 09:37
5644

Synes heller ikke vi skal være alt for strenge med Firda - det er en lokalavis med sikkert begrensede ressurser. Da var det mye verre å være vitne til dekningen bl a Elvestuen fikk i NRK den morgenen utslippstillatelsen ble gitt - der hadde man virkelig grunn til å forvente mer!
Arkivert
Tjuagutt
12.06.2018 kl 09:39
5646

de Paris, Firda hele tiden vært imot NOM sine planer, så at de gir AMR spalteplass er helt som forventet.

Når det gjelde kravet fra AMR, så er det ganske likt det SV og Naturvernforbundet fremmet i innsigelsene sine når Naustdal behandlet Mineralstrategien for Naustdal og Askvoll kommune 10 mai. (Kravet til SV og Natuverforbundet ble ikke tatt til følge.)
Mao. koordinerer SV, NVF og AMR seg i mellom.

For meg er det klart at tar du og slår sammen SV, NVF og Thingnes, så får du AMR + en spyklyse som satt i NOM sitt styre.
Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 09:44
5624

Hvem kunne tro at kursen ville ligge i dette segmentet etter en fantastisk psf Engebø, psf Keliber og masser av andre gode sterke meldinger. Og nå like før dfs Keliber.
Er det kanskje slik at folkene som "vet om denne lille aksjen" allerede er fullastet?
Nom er kan hende ikke interessant nok for "de store gutta" på børsen?
Og alle de større aktørene som fond og etc venter på å få skikkelig dokumentasjon i form av DFS'er før de tar steget inn i aksjen?
Eller er gruveaksjer rett og slett ansett som "gambling" på Oslo børs?
Arkivert
Moped
12.06.2018 kl 09:52
5606

Samme venstrevridde gjengen i NRK også. Men hva med den handelen som har foregått/foregår i NOM? Er da helt tydelig at det ikke bare er småtradere som selger. Med den iveren til å selge, er det tydelig at det er noen som bestreber seg med å holde kursen nede, så det ligner mistenkelig på kursmanipulasjon.
Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 09:58
5592

Men... vet de store mer enn de små?
Trolig ikke.
Men kanskje noen store har "a bigger fish to fry".
(Altså andre bedre prosjekter å investere i.)

Og vi må jo også huske at selv om det ligger gigantiske verdier bak nom-aksjen, så er det jo selvfølgelig ikke slik at alt vil vises i aksjekursen.
Enn så lenge er det bare snakk om ulike steinmasser laaaangt nede i bakken.
Redigert 12.06.2018 kl 10:03 Arkivert
ZOOZ
12.06.2018 kl 09:59
5591

Så sant som skrevet. Kursen holdes ned av noen . Det er jo helt klart.
Arkivert
KRSO
12.06.2018 kl 10:10
5551

Vi trenger en bjellesau. Vi må overtale Stordalen. Da hadde vi fått litt grønn kreditet også.
Arkivert
longterm
12.06.2018 kl 10:15
5542

Skazy (12.06.18 09:44

Du er inne på flere faktorer, som nok både hver for seg og samlet, bidrar til en noe avventende holdning blant investorer. Er det noe historien har vist oss, så er det at det knyttet en betydelig risiko til slike prosjekter. Ikke bare rent tekniske ting knyttet til utvinning og prosessering, men også til den politiske siden. Ikke minst det siste er jo - dessverre - dette prosjektet blitt et tydelig eksempel på. Ellers tror jeg kanskje det er en mental greie her også: vi som mener å sitte med god kunnskap om selskapet og ledelsen, har kanskje litt lett for å undervurdere de tekniske utfordringene. Jeg vil tro noe av dette ligger bak på utsettelsene vi har sett først når det gjaldt fremleggelsen av PFS Engebø og nå tilsvarende for DFS'n. Vi begynner vel å nærme oss halvannet år hvis vi summerer utsettelsene og det er faktisk ganske lang tid. Hvilket igjen medfører ekstra kapitalbehov noe vi vet markedet forholder seg avventende til (det finnes alltid gribber som utelukkende ser slike situasjoner som mulighet for kortsiktig gevinst). Glemmes i denne sammenheng skal heller ikke fadesen med NAUR - jeg tror den konkursen fortsatt sitter frisk i minne hos mange investorer.

Nå får vi først fremleggelse av DFS Keliber og etterhvert også DFS Engebø. Det vil fjerne mye usikkerhet knyttet til såvel teknisk som finansiell gjennomførbarhet og følgelig legge grunnlag for en betydelig (og sterkt etterlengtet!) reprising av NOM. I samme slengen er det naturlig å tenke seg at NOM blir overført til hovedlisten på børsen noe som igjen vil medføre betydelig større interesse fra såvel private som institusjonelle investorer.
Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 10:24
5522

Veldig omtrentlig regnestykke, men... Litt rask trykking på kalkisen etter topp 50 listen:

+/- 50 000 aksjer som skifter eiere i løpet av en hel uke???

Stemmer dette? Dagsomsetningen pleier jo å være høyere enn dette.

Og, nom er ikke aksjen som er den beste å day trade.

Eller er jeg så dum at jeg overser noe helt sentralt her.
(All handel skjer selvfølgelig ikke i topp 50, men..)

Noen andre som har lyst til å gjøre et raskt overslag med siste topp 50 som bakgrunn?
Redigert 12.06.2018 kl 10:57 Arkivert
Tjuagutt
12.06.2018 kl 11:41
5365

Forstår ikke helt regnestykket ditt, Skazy.

Topp 50 økte med 106K siste uke. Ca. 160K ble kjøpt og ca. 60K ble solgt.

Tror også at noen kjøper gjennom et hus og selger gjennom et annet. Da kan man øke uten å presse kursen for mye.
Arkivert
ondur
12.06.2018 kl 11:57
5334

man kan tro mye om agendaen til AMR, sannsynligvis er det varierende motiver innen eiergruppen der. Faktum er at de nå er desperate etter at Engebøgrunneierne forlenget avtalene med NOM.

Det er denne usikkerheten de har spilt på og til å med håpet grunneierne skulle hoppe over gjerdet til dem. Dette skjer ikke og AMR skjønner nå meget godt at tiden renner ut for dems mediainteresse/skape klikk da NOM snart har en drifttilatelse.

Det er det siste man skal se dette seneste stuntet fra deres side i lys av, men kursmanipulasjon er det neppe.
Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 12:24
5294

Men...,
Ble det ikke en av dagene i forrige uke omsatt mer enn 1 000 000 aksjer?
Det var kanskje på fredag, slik at det ikke vises i oversikten?
Jeg syntes bare at forandringene ser så veldig små ut.
Arkivert
_HH_
12.06.2018 kl 12:31
5293

Eg tvilar ikkje på at ein motivasjon for motstandarane er å skade kursen til NOM og dette siste stuntet med å krevje at reguleringsarbeidet skal stoppast er så latterleg dårleg at det kan ikkje vere så mange andre motiv for å gjere dette.
Arkivert
Tjuagutt
12.06.2018 kl 12:37
5293

Mandags oppdateringen har ikke med siste onsdag, torsdag og fredag før oppdateringen, men onsdag, torsdag og fredag uken før.
Redigert 12.06.2018 kl 12:39 Arkivert
Skazy
12.06.2018 kl 12:42
5270

Dette forklarer selvfølgelig mye.
Redigert 12.06.2018 kl 13:15 Arkivert
taboo
12.06.2018 kl 13:51
5166


Anbefaler kjøp:

- Nordic Mining har steget kraftig etter å ha bunnet i slutten av april, og kursen har nå brutt opp gjennom taket i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Aksjen er også over motstanden ved 3,70 kroner, og neste motstandsnivå er ved 5,00 kroner, tilsvarende over 34 prosent høyere enn dagens kurs. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mellom 3,70 og 3,44 kroner. Aksjen styrkes av økende momentum og meget positiv volumbalanse, noe som indikerer at kjøperne er aggressive, mens selgerne er passive. Videre oppgang indikeres. Høy likviditetsrisiko kan gjøre det vanskelig å komme seg ut av aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.
Arkivert
ZOOZ
12.06.2018 kl 15:04
5075

Da gutar og jenter i Sogn og Fjordane er det bare å kjøpe aksjer og ellers. Støtt opp under den nye firmaet som kommer i deres fylke.
Arkivert
de Paris
12.06.2018 kl 15:44
5018

Når noen ligger ut aksjer for salg til 5.20 og 5.50, så er de selvfølgelig kjøpere og ikke selgere.
Arkivert
_HH_
17.06.2018 kl 21:55
4723

Og slik svarar kommuna på at reguleringa må endrast/stoppast til fordel for AMR etter at Natur og ungdom har påpeika dette som innspel til mineralstrategien:

Fleire av innspela til Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ligg utanfor kommunen sitt ansvarsområde. Saka er no planmessig avklara, i høve vedtak og klagehandsaming. Kommuneadvokaten har gjort utgreiingar for vurdering av om kommunestyret har høve til å endre reguleringsplanvedtaket på Engebø. Kommuneadvokaten si vurdering er at kommunestyret ikkje har grunnlag til å handsame plansaka på nytt som følgje av andre forretningsdrift. Eit slik vedtak vil kunne vere i strid med forvaltningslova § 35.
Arkivert
_HH_
26.06.2018 kl 16:28
4450

Er ein ting eg sjølvsagt burde ha sett, men som eg ikkje har tenkt over sjølv om eg har lest paragrafen mange ganger.

Eg har tenkt at NOM før eller sidan måtte ekspropriere rettigheitane til granatførekomsten på Vevringssida, men etter å ha sett over § 32 i minerallova har det endeleg gått opp for meg at NOM har i utgangspunktet fått retten til å ta ut og selje granaten der allereie, i kraft av å ha blitt tildelt utvinningsrett for staten sine mineraler i området. Kva som inngår i ein utvinningsrett er utdjupa i § 32:

"§ 32.Utvinningsrettens innhold

Utvinner kan ta ut og nyttiggjøre seg alle forekomster av statens mineraler i utvinningsområdet. Forekomst av grunneiers mineraler kan tas ut så langt det er nødvendig for å ta ut forekomst av statens mineraler....."

Det vil sei at NOM trenger ikkje noko meir enn dei avtalane og rettigheitane som dei har i dag for å starte uttaket av granat på Veveringssida, sjølv om dette er mange år fram i tid.

Dette var sikkert sjølvsagt for mange allereie, men for meg gjekk lyset nettopp på )

Arkivert
No worries
26.06.2018 kl 16:36
4417

Ifølge Høringsuttalelsen fra Arctic Mineral Resources AS har de utført prøveuttak i Vevring, men kan ikke finne noe info om søknad om tillatelse.

Fra Høringsuttalelse:
Selskapet Arctic Mineral Resources AS, som ble etablert i et samarbeid mellom grunneierne på Vevring-siden av Engebøfjellet og konsulentselskapet SLM Partners AS i Oslo, har fått overdratt til seg alle grunneierrettighetene til granat på Vevring-siden av Engebøfjellet. Dette utgjør omtrent halvparten av estimerte reserver og ressurser og mer enn halvparten av forekomsten av eklogitt i Engebøfjellet. AMR har tilgang til de fleste av de boreprøvene som ble tatt i Dupont/Conocos tid, av selskapet selv og av NGU, som er relevante for Vevring-siden av forekomsten. AMR har også gjort prøveuttak for undersøkelse av granatinnhold på Vevring-grunneiernes eiendommer

Ref mineraloven:

Prøveuttak
I tillegg til avtale med grunneier krever prøveuttak særskilt tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning. Med prøveuttak menes uttak som er nødvendig for å vurdere forekomstens drivverdighet. Tillatelse til prøveuttak kan ikke gis for uttak av mer enn 2 000 m³ masse unntatt i særlige tilfeller. Det kan settes vilkår for tillatelsen.
Før tillatelse gis, skal Direktoratet for mineralforvaltning gi grunneieren, brukeren av grunnen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen anledning til å uttale seg.
Undersøker skal skriftlig varsle Direktoratet for mineralforvaltning minst tre uker før arbeidene igangsettes. Direktoratet for mineralforvaltning skal varsle kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen
Arkivert
_HH_
26.06.2018 kl 16:45
4416

Det er riktig, eg mistenker at AMR ikkje fortel sanninga her og at dei ikkje har gjort noko uttak.

Dersom dette er tilfelle og dei har gjennomført uttaket er det jo direkte i motstrid med inntrykket som advokaten og finansmannen forsøker å gje omverda. Dei har jo så veldig god kontroll på gruvedrift og minerallova, men dei evnar jo ikkje å følgje den mest grunnleggande reglane.

Redigert 26.06.2018 kl 16:46 Arkivert
molin
26.06.2018 kl 17:02
4393

Hva med å rette en forespørsel til Dirmin om dette? Firda kan også tipses, men det er jo ikke sikkert de vil grave i det.
Arkivert
Sailor
26.06.2018 kl 17:02
4389

Ser man på det bedrøvelige kursnivået NOM fremdeles ligger på, og den dramatiske dippen for et par uker tilbake, så er det ikke mange som har finlest og forstått dette. TVR virker ikke å ha fått med seg dette.

Arkivert
Sailor
26.06.2018 kl 17:42
4348

AMR bør jo opplyse navnet på den geolog de har brukt til å vurdere de påståtte uttaket og de prøvene de påstår å ha tilgang til.


Arkivert
Skazy
26.06.2018 kl 17:55
4338

Ledelsen i NM har kontroll på hva de må ha og ikke ha av forskjellige tillatelser før oppstart.

Om AMR roter rundt og sprer desinformasjon, så er dette av mindre betydning for Engebøprosjektet.

Selvfølgelig holder dette kanskje aksjekursen litt nede fordi det stresser endel av aksjonærene akkurat nå. Men prosjektet ruller videre.

Når det gjelder videre finansiering så vil ledelsen informere de menneskene det er nødvendig å informere.

Prosjektet er godkjent av Kongen i statsråd.
Lenge leve Kongen!!!
(Det burde vel bety noe?)

Men supert å få ekstra info fra deg _HH_. Da blir det lettere å skjønne hvordan tingene henger sammen.
Du imponerer stadig med din kunnskap og klokskap!!!
Arkivert
Rookie,
26.06.2018 kl 18:03
4328

Jeg ser staten frigjør kapital til å kjøpe seg opp i Nordic Mining. 37 mill aksjer i SAS bør vel gi nok klingende mynt i kassa til en flaggemelding i nom i det minste.
Arkivert
_HH_
26.06.2018 kl 18:29
4301

Takk for det Skazy.
Arkivert
inva
26.06.2018 kl 18:31
4307


En stor takk til HH og alle andre som kommer med verdifull info. Imponerende innsats!

En ting å huske på opp i alt dette er uttalelsen til en av de som har best oversikt over Engebø og hele prosessen, CEO Ivar Fossum.

Han får stadig kritikk av en del av NOM sine aksjonærer for å være for lite "på" og for lite synlig i media osv. Han er ingen hauser, han bygger sten på sten for NOM og eierne. Han kommer ikke med utsagn han ikke kan stå for!

"Nordic Mining holds all rights and permits necessary for its current operations
related to the Engebø project."

07/06-2018 13:23:01: (NOM.OAX) Nordic Mining secures landowner agreements for the Engebø project


Mulig andre kunne utført en bedre jobb med å utvikle Engebø, men hvem holder ut i 12 år med så mye motgang? Flott innsats av en ydmyk og stødig leder. Håper han fortsatt er med i bildet når de setter Engebø i drift i 2021/22.
Arkivert
_HH_
03.07.2018 kl 00:03
4068

https://www.firda.no/synspunkt/debatt/fjorddeponi/svar-fra-utfordraren/o/5-15-619147


Ja dersom dykk har lyst å svare utfordraren har dykk høve her.
Arkivert
reid-han
03.07.2018 kl 07:00
4009

Konkurranse vil uansett gjere prosjektet i Engebøfjellet betre, skriv Stian Thingnes.
Debatt Eg ser, av innlegget til Reidar J. Hansen den 27. juni, at Arctic Mineral Resources (AMR) sitt forslag til drift blir oppfatta av han som eit tjuveri av Nordic Minings (NOM) arbeid og planar. Eg er fortalt at nokon aksjonærar i NOM kan oppleve det slik.
Eg som innbyggjar i Vevring opplever det heilt motsett. Når eit selskap lagar planar for å ta ut granat og selje den utan først å snakke med dei som bur der og faktisk eig førekomsten, blir det opplevd som tjuveri. I alle høve når dei veit at granat ikkje berre er eit nødvendig biprodukt av rutilproduksjon, men er eit mineral som kan drivast aleine.
Slik eg som innbyggjar i Vevring, grunneigar og medeigar av AMR ser det har vi endeleg fått gjennomslag for vårt arbeid for å beskytte fjorden og lokalsamfunnet vårt, samstundes som vi genererer arbeidsplassar. Folk i Vevring og langs Førdefjorden har lenge jobba for å unngå ope dagbrot og fjorddeponi. Då vi vart presentert for gjennomførbare planar med sikre aktørar og god økonomi, utan dei mest negative miljøulempene for bygda og fjorden, valte vi å gå for det. Med tanke på at verksemda gir like mange arbeidsplassar, over lengre tid, betre ressursutnytting ved å lagre restmineral i fjell i forhold til Nordic Minings prosjekt, er valet for meg enkelt.
Slik situasjonen er no har Nordic Mining rettar til grunneigars mineral på austsida av fjellet, og AMR har rettane på vestsida. Granat er grunneigars mineral og utgjer omtrent 75 prosent av verdiane i forhold til rutil med dagens pris, og einaste mineral som kan drivast aleine. På vestsida har aldri Nordic mining vist interesse for å snakke med grunneigarar om å erverve rettar for mineral. Dei har heller aldri drive leiting eller prøveboring på denne sida. Prøveboring vart gjort av NGU og Conoco lenge før Nordic Mining vart oppretta (det er difor ikkje på kostnad av NOM som Hansen skriv). At det var ein stor førekomst av granat har også vore kjent like lenge. Det vi som grunneigarar ikkje kjente til var at det var vi som rådde over dette mineralet, og ikkje staten. Difor føler vi oss frårøva når eit selskap prøvar å vinne ut og selje noko som vi eig, utan først å spørje om lov.
AMR planlegg altså drift på eigne mineral som vart kartlagt av NGU i samarbeid med Conoco på vestsida av Engebøfjellet. Direktoratet for mineralforvaltning vil ta alle avgjerder i spørsmål om drift og kven som presenterer den beste planen for uttak. Truleg blir AMR og Nordic Mining bedne om å samarbeide for å få til ei drift som blir det beste for miljø, samfunn og økonomi.
Om alt hadde vore klart og avgjort ville ikkje NOMs aksjonærar eller vi i AMR brukt tid på å skrive lesarinnlegg. Konkurranse vil uansett gjere prosjektet i Engebøfjellet betre. No må Nordic Mining også tenke nytt, då dei ikkje lenger kan etablere deler av dagbrotet og seinare undergrunnsdrift på våre eigedommar slik dei hadde planar om. Kanskje dette er bra for NOM, då også investorar blir meir opptekne av omdømme og miljø.
Arkivert
Arkivert Til toppen