NOM - tvilsomt prosjektinitiativ fra AMR forts...

longterm
NOM
25.04.2018 kl 14:50
3959

Dette er en arkivert tråd!
Fant dette hos en dyktig "graver" på annet forum. Hentet fra otprp'n til mineralloven:

"Undersøker med ekspropriert rett til undersøkelse som har funnet en drivverdig forekomst, kan havne i en situasjon der grunneier inngår avtale med en annen interessent, for eksempel
fordi denne tilbyr en høyere pris. I slike tilfeller kan undersøker søke om ekspropriasjon av utvinningsretten. Under forutsetning av at undersøker har tilbudt grunneier markedspris, vil det være grunnlag for å ekspropriere retten til fordel for den som har undersøkt forekomsten. Et selskap som har foretatt undersøkelser og nedlagt økonomiske ressurser i undersøkelsene, bør også sikres retten til utvinning av ressursene. Dette vil gi investorer insitament til å starte undersøkelser etter grunneiermineraler, og dermed bidra til å oppfylle målet om økt aktivitet på grunneiermineralene. I motsatt fall kan en manglende fortrinnsrett føre til betydelig usikkerhet om rettighetsforholdene til grunneiermineralene, og virke dempende på aktiviteten.

Tilsvarende gjelder dersom undersøker har inngått avtale med grunneier om undersøkelse, men ikke oppnår avtale om utvinningsrettighetene, som tilstås en annen aktør. Også her vil undersøker som har investert i undersøkelsesarbeider, ha behov for en fortrinnsrett til ekspropriasjon av utvinningsrettighetene."

Dette burde helt klart være fordel NOM.
Arkivert
Apoapsis
25.04.2018 kl 14:58
2868

Spennende med ny info som kommer frem. Mye kompetente og hyggelige mennesker på både HO og xtra longer`n -)Redigert 25.04.2018 kl 15:32 Arkivert
KRSO
25.04.2018 kl 15:01
2841

Om teksten stemmer, så er vel all usikkerhet borte..
Redigert 25.04.2018 kl 15:02 Arkivert
boreren
25.04.2018 kl 15:24
2726

Kampen mot Nordic Mining sine gruveplanar i Vevring er likevel ikkje over. Nyleg etablerte grunneigarane eit selskap som tek sikte på å driva mineralutvinning på ein mykje meir miljøvenleg måte enn Nordic Mining legg opp til.
– Dette har vi tru på, seier Stian Thingnes til lokalavisa Firda, som først omtalte saka. Sjølv om alle innser at det er ein Davids kamp mot Goliat, dette, har vendinga saka no har teke, skapt ny glød hjå dei som sterkast vil kjenna ulempene ved gruvedrifta på kroppen. Dei innfødde meiner at plassen ikkje lenger vil bli mogeleg å bu på dersom Nordic Mining sine planar blir gjennomførte.

Alternativet som no er lansert, under selskapsnamnet Arctic Mineral Resources (AMR), har ingen av dei ulempene som folket i Vevring har protestert mot. Ikkje dagbrot, ikkje det kontroversielle sjødeponiet som mange fryktar vil øydeleggja fjorden. Gråberg og avfallsmassar skal nyttast.
Granat-utvinning

Prosjektet som grunneigarane står bak, skal drivast på ein slik måte at gardane og grendene under Engebøfjellet skal halda fram med å vera levande samfunn, der folk bur og kan trivast. I det alternative prosjektet er det ikkje mineralet rutil som skal utvinnast, men granat. Granat kan nyttast til smykkeproduksjon, men blir også brukt som slipemiddel, fordi det er eit hardt mineral.

Kor realistisk det nye prosjektet er, vågar ikkje grunneigarane å meina så mykje om. Dei er først og fremst glade for at eit alternativ til Nordic Minings storstilte utbyggingsplanar er kome på plass.
LET SEG IKKJE PÅVERKA: Administrerande direktør i Nordic Mining, Ivar Fossum, meiner planane som Arctic Mineral Resources har presentert, er urealistiske.

– Vi er opptekne av å visa at det går an å driva gruvedrift i Engebøfjellet på ein lønsam måte, som dessutan er miljøvenleg. Så får det vera opp til styremaktene om dei vil velja dette prosjektet eller Nordic Mining sitt, seier Stian Thingnes.
Har arbeidd i det stille

Initiativet kom ikkje frå grunneigarane sjølve, det var selskapet SLM Partners som tok kontakt med grunneigarane og gjorde kjend for dei at det fanst alternativ. Sidan juletider har SLM Partners jobba saman med bygdefolket for å utarbeida planane. Først like før helga vart planane presenterte.

– Vi har vore nøydde til å arbeida i det stille for ikkje å risikera å bli stoppa på startstreken. Vi har ikkje snakka med alle, men responsen lokalt har gjennomgåande vore svært positiv. Vi har høyrd at folk i Førde heiste flagget då nyhenda vart kjend. Det var vi glade for, seier Thingnes.

Han understrekar at planane som dei har presentert, ikkje først og fremst handlar om å stoppa Nordic Mining.

– Det er ikkje slik at dette er eit nødvendig onde. Det er eit prosjekt som skal stå på eigne bein og vera drivverdig og skapa arbeidsplassar, seier Stian Thingnes.

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/21lz6G/Utfordrar-hapar-a-stoppa-Nordic-Mining
Arkivert
Apoapsis
25.04.2018 kl 15:25
2703

Er noen selgere som ikke er overbevist virker det som. Spennende nivå her på 2,8. Litt vinn eller forsvinn basert TA.
Arkivert
alan
25.04.2018 kl 15:41
2633

Man skal lese mye....

AMR kommer NÅ med trusler og Thingnesene skal satse på gruvedrift....

Filmen om dem er alt laget.

https://www.filmweb.no/filmnytt/article1172376.ece
Arkivert
dinglebær
25.04.2018 kl 15:45
2615

Usikkerhet borte ?

Ingen usikkerhet er borte før denne saken er avklart. Kjøps interessen har vært liten før dette ble kjent og hvertfall ennå mindre nå.

Usikkerheten -
hvor lang prosess er dette.
Hva økonomi blir det igjen av granaten til nom.

Ingen tar i dette med ildtang før en avklaring.
Rettsak ASAP. Avklaring løsning ASAP.

Kan dele paragrafer og meninger på dette forumet i hytt å pine,men tilslutt er det prosessens utfall som er gjeldene.

ASAP,ASAP
Arkivert
Råvarer
25.04.2018 kl 15:59
2576

er er linken TS

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-43-2008-2009-/id549924/sec10

Ot.prp. nr. 43 (2008-2009)
Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)
Redigert 25.04.2018 kl 16:10 Arkivert
unotert
25.04.2018 kl 16:40
2446

Ingen liker usikkerhet, og det hadde vært greit med en uttalelse eller noe fra direktoratet for mineralforvaltning, som holder i mineralloven, den kunne avklare de regler og krav som gjelder. Men det er mulig at dette må partene selv stå for inntil det blir rettstvist.
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 09:07
2204

Noe nytt idag fra amr...amatørene?
Arkivert
MostlyHarmless
26.04.2018 kl 09:07
2202

"Nordic Mining sier at Engebø-prosjektet ikke påvirkes «av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet. Det er ingenting i AMR s initiativ som rokker ved dette»."

http://www.geo365.no/bergindustri/skaper-uro-rundt-engebo/
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 09:16
2163

unker ikke den linke
Arkivert
MostlyHarmless
26.04.2018 kl 09:20
2139

Nei, det er tydeligvis server-problemer eller noe. Google-cachen skal funke:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5-VfxS8Zob8J:www.geo365.no/bergindustri/skaper-uro-rundt-engebo/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=no
Arkivert
Tjuagutt
26.04.2018 kl 09:31
2090

Fredag i forrige uke kom nyheten om at Arctic Mineral Resources (AMR) vil starte dagbruddsdrift på kun ett mineral – granat – i Engebøfjellet (hegnar.no). For å få til dette må selskapet i så fall dytte Nordic Mining av pinnen. Nordic Mining har som kjent fått de nødvendige tillatelsene for å utvinne både rutil og granat fra forekomsten i Naustdal kommune.

– Det er ikke noe i våre prosjektvurderinger som understøtter et langsiktig utvinningskonsept basert på kun ett av mineralene på Engebø, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining, til geo365.no, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining, til geo365.no.

– Dette er likevel en krevende situasjon for oss, fordi den skaper usikkerhet rundt vårt prosjekt, legger han til.

Bak AMR står ukjente SLM Partners, grunneiere i bygda Vevring (som eier deler av den vestlige delen av forekomsten) og Robert Hermansen (tidligere adm. dir. i Store Norske).

Ifølge hegnar.no aksepterer ikke Vevring-grunneierne «et omfattende overflatebrudd som ødelegger Engebøfjellet og skaper store negative miljøvirkninger for lokalsamfunnet, enorme gråbergsdeponier i fjellet, eller dumping av avfallsmasser i Førdefjorden».

AMR hevder på sin side at mens «rutil som mineral tilhører staten, tilhører granat som mineral grunneierne».

«SLM Partners i Oslo tok tidlig i denne prosessen kontakt med Vevring-grunneierne, og har sammen med dem utredet et gruveprosjekt på deres eiendommer basert på undergrunnsdrift, oppredning i fjellhaller etter en innledende fase på lekter, utnyttelse av gråberg og avfallsmasser til alternative formål, null deponering av masser i Førdefjorden, og minst mulig fotavtrykk på overflaten», skriver hegnar.no.

Fossum stiller seg undrende til planer om å ha et prosessanlegg på en lekter, samt at det ikke blir sagt noe om hvor overskuddsmassene skal bli av.

AMR hevder videre at «Vevring-eklogitten er drivverdig på granat alene, selv underlagt svært strenge miljømessige betingelser til driften, og uten utslipp av masser i Førdefjorden».

– Prosjekt ideen virker lite underbygget. Vi har i alle fall ikke sett noen dokumentasjon, sier Fossum.

I en pressemelding skriver Nordic Mining at AMRs initiativ er «basert på urealistiske forutsetninger og ikke underbygget som et seriøst industriprosjekt».

Det står i sterk kontrast til det omfattende arbeidet som Nordic Mining har stått for gjennom mer enn ti år (GEO 08/2017: «Fra prosjekt til langsiktig eksportindustri».

«Dette er den første dokumentasjonen på at vi er på vei til å bygge ny industri. Prosjektstudien viser at vi kan anlegge gruve og prosessanlegg med all nødvendig infrastruktur tett opp til en dypvannskai, at malmen kan oppredes til salgbare mineraler, og at det eksisterer et marked for produktene», sa Fossum i fjor høst.

– Engebøprosjektet må gjennomføres som et to-mineral prosjekt med utvinning av rutil og granat for å være et langsiktig, robust og bærekraftig industriprosjekt, slår Fossum fast.

Bak AMR står blant andre Tore Viana-Rønningen. Viana-Rønningen var styremedlem i Nordic Mining i seks år, fra 2011 fram til han gikk ut høsten 2017. Han sitter derfor på en mengde konfidensiell informasjon rundt Engebø-prosjektet.

– Viana-Rønningen har som styremedlem mottatt intern og taushetsbelagt informasjon knyttet til Engebøprosjektet og han har hatt en aktiv rolle i styrets evaluering av prosjektet. Mulige interessekonflikter i saken vil bli undersøkt nærmere, skriver Nordic Mining i en pressemelding.

Utspillet «er et klart brudd med det vi oppfatter som etisk redelig forretningsførsel» uttaler styreleder i Nordic Mining i en pressemelding.

Nordic Mining sier at Engebø-prosjektet ikke påvirkes «av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet. Det er ingenting i AMR s initiativ som rokker ved dette».
Arkivert
de Paris
26.04.2018 kl 09:32
2088

Her er det tydelig at AMR provoserer for å få NOM til å ta utgiftene men den juridiske utredningen/(rettsaken) som AMR vil ha. (AMR har vel ingen penger.)

Men NOM bør unngå å bruke tid og penger på dette, fordi NOM kan produsere i minst 15 år (tiden arbeider for NOM) uten å komme i konflikt med AMR.

Dersom det er slik at AMR går til rettssak og vinner (noe jeg ikke tror) så bør NOM bruke det 15 årene til å utarbeidet en plan for videre drift uten AMR. Det er mer en nok og ta av uten disse eiendommene.

Men NOM bør komme med mer info når de har en plan.
Arkivert
sighod
26.04.2018 kl 09:39
2068

Og hvor mange års utsettelse med nye boringer og utredninger vil det ta da?
Arkivert
unotert
26.04.2018 kl 09:44
2049

Jeg vil tro at den beste veien å gå er å gå til sak mot viana rønningen, eller anmelde ham til Økokrim , for bruk av taushetsbelagt og fortrolig info fra da han var styremedlem. De hadde ikke greid å forberede dette uten slik info, og det var derfor han sluttet så brått for et halvt år siden. Jeg tror NOM har et meget godt case her, og da vil i så fall AMR rakne.
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 09:46
2041

Nå må folket gå i seg selv og tenke at dette blir bra. Ingen vits å selge kursen ytterliger ned.Det var mye verre nå postmannen herjet.
Arkivert
Apoapsis
26.04.2018 kl 09:47
2032

Etter å ha lest mye av dokumentasjonen som har kommet frem de siste dagene er jeg faktisk ikke så redd for ytterligere nedside i det lange bildet. Nå må ledelsen på banen og det fort med skikkelig virkemidler, dvs INNSIDEKJØP, slik at aksjonærene blir tryggere på videre fremdrift.
Redigert 26.04.2018 kl 09:48 Arkivert
Moped
26.04.2018 kl 09:50
2022

Da det var snakk om kun rutil, så var det ikke nevnt at prosjektet ikke var økonomisk forsvarlig med utvinning av kun ett mineral....???
Får plutselig en følelse av å ha blitt ført bak lyset !
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 09:53
2004

u vet mye vil ha mer og fanden vil ha alle
Arkivert
de Paris
26.04.2018 kl 09:55
1990

sighod
Produksjonen starter som planlagt.
Mesteparten av bårearbeidet er allerede ferdig, det er hovedsakelig et spørsmål om hvordan man styrer produksjonen.

Det blir selvfølgelig ingenting av AMR sine planer. Så hvor lenge tror du de greier og sitte og se på at naboene blir rike?
Arkivert
lstid
26.04.2018 kl 09:59
1976

Moped: dette har nok med å balansere uttak av granat og titanium og gjøre. Uttak av titan kan gå på bekostning av granitt og vise versa. Jeg regner også med at dette er noe de kan justere i løpet av produksjonssiden i forhold til markedsetterspørselen og priser.. det er slik jeg forstår det og noe som gjør prosjektet robust i det lange løp.
Arkivert
Skazy
26.04.2018 kl 10:00
1967

Eller hva med å løse saken på den billigste måten:

Bare fortsette å bygge industrihistorie uten å levne AMR en videre tanke.
Hvis AMR virkelig kun bygger et luftslott, så er dette ikke noe å engasjere seg så mye i eller hva?

Om kursen er lav,og noen ønsker å selge billig, så betyr det kun en billig inngang for andre.

Nå kommer det Jorc ressursoppdatering fra Keliber ganske så snart.

Det eneste uheldige her er kanskje at det kan være noe mer problematisk å skaffe finansiering til byggingen når det stormer rundt prosjektet. Men tiden roer nok ned AMR da de vanskelig kan skaffe seg skikkelig med kapital.
Arkivert
John8
26.04.2018 kl 10:04
1951

Undret meg også over den uttalelsen fra Fossum.

NOM arbeidet jo i årevis med Engebø prosjektet basert på kun utvinning av et mineral (rutil). Så i 2017 blir det avklart drivverdige forekomster av et annet mineral i massene som skal ut fra fjellet (granat). Og da heter det plutselig at prosjektet kun er drivverdig basert på utvinning av begge mineralene.
Redigert 26.04.2018 kl 10:07 Arkivert
frescas
26.04.2018 kl 10:13
1912

Vil denne redegjørelsen berolige markedet ?
Arkivert
Flaxx
26.04.2018 kl 10:31
1849

@Unotert
Du anførte: "Jeg vil tro at den beste veien å gå er å gå til sak mot viana rønningen, eller anmelde ham til Økokrim , for bruk av taushetsbelagt og fortrolig info fra da han var styremedlem."
.....................
Det vil bare være å kaste bort tid og penger.

Det sies at .... "evig eies kun et dårlig rykte" ... og der er Rønningen forlengst.
Ingen seriøse vil gjøre business med ham.
Når han attpåtil truer med å saksøke NOM hvis noen på nettet kritiserer ham ... da har man forlatt fornuften.

Det NOM må gjøre nå er å sluttføre forhandlingene med grunneierne på Engebø-siden, og gi dem en grei verdi for deres rettigheter.
Arkivert
Råvarer
26.04.2018 kl 10:36
1848

Dette fører ikke til noen forsinkelser eller utsettelser sier jo Ivar gjenom at dette ikke endrer noen planer for selskapet. Nye boringer kommer vel først med forberedelse til underjordsdriften. Alle fjellene runt er jo full av rutil og granat, så de trenger vel ikke forekomsten i randsonen likevel.
Arkivert
unotert
26.04.2018 kl 10:38
1826

Flaxx, er enig i det. Men flere ting må gjøres. Forhandlingene med grunneiere hadde sikkert gått bedre nå om det ble klargjort fra objektivt hold at NOM har rett i hva de hevder, dvs at grunneiere da ville tape på å samarbeide med amr. Enhver tvil om dette må bort. Og grunnlaget for amr og kontinuerlig rot og usikkerhet hadde også falt bort dersom lederen deres må inn i en rettsprosess.
Arkivert
sighod
26.04.2018 kl 10:38
1816

ikker rett det.
Men jeg frykter det kan skape problemer og forsinkelser ang. finansiering.
Eller hva mener du
Arkivert
Flaxx
26.04.2018 kl 10:50
1776

@Unotert
NOM må passe seg for å anmelde AMR/Rønningen.
Da må man legge opp masse informasjon som bevismateriale ... det er dette Rønningen ønsker.

Og AMR er eid 2/3 av grunneierne på Vevring-siden. Det er de som styrer AMR.

La de holde på og bruke Rønningen som talsmann. Det har allerede hatt stor effekt.

Nå må NOM være fokusert på grunneierne på Engebø-siden ... og endelige forhandlinger med dem.

Arkivert
sighod
26.04.2018 kl 11:00
1733

elt enig med deg her
Arkivert
longterm
26.04.2018 kl 11:08
1702

Fossum bekrefter i artikkelen over at dette er en utfordrende situasjon fordi den skaper usikkerhet rundt hele prosjektet. Jeg liker ikke å kritisere ledelsen Fossum er en på alle måter utmerket mann og etter min mening også rett mann til å lede selskapet videre. Men vi kommer ikke utenom at den “utfordrende situasjonen” vi er havnet i, for en stor del er selvforskyldt i og med at utløpte avtaler ikke ble fornyet i tide. Sett i ettertid fremstår dette som en bortimot uforklarlig blemme. Den eneste forklaringen jeg kan se, er at ledelsen enten a) følte seg sikker på at samtalene med grunneierne ville forløpe greit og følgelig ikke mente at dette hadde noen hast, og/eller b) at de uansett utfall av disse samtalene visste, eller mente å vite, at selskapets rettigheter er beskyttet i lovverket.

Det har siden vært diskutert hvorvidt denne beskyttelsen bare gjaldt etter at selskapet var blitt innvilget utvinningstillatelse. I så måte var det betryggende å lese utklippet limt inn i starten av denne tråden. I den grad man kan legge det til grunn, så synes NOM å ha full ryggdekning mht muligheten for ekspropriering også på nåværende stadium.

Så blir det selvsagt et spørsmål om rett anvendelse av tid og ressurser. Jeg er ikke engang i nærheten av å kunne kalle meg ekspert på de juridiske sidene av denne saken, men skjønner såpass som at innen vi får en avklaring som rydder bort den usikkerheten som nå ligger som en klam hånd over selskapet og aksjekursen, så kan vi i hvert fall se helt bort fra den 3-5x jeg hadde sett for meg inneværende år (synliggjøring av verdiene i Keliber ved en evt IPO vil naturligvis uansett bli reflektert i aksjekursen). Og ja, dette vil være frustrerende for alle som har investert - ikke minst for de av oss som gjennom mange år har sittet last og bram med selskapet og som nå endelig følte at vi kunne se hen imot å få noe igjen for investeringen.

Jeg har tidligere argumentert for å gå veien om ekspropriering. Andre mener det beste er å sluttføre forhandlingene med grunneierne på Engebøsiden. Hvis dette alternativet er tilstrekkelig (klarer vi oss greit uten avtale med grunneierne på den andre siden?) til å sikre nødvendige rettigheter og dermed rydde bort enhver usikkerhet, så greit nok. Men kanskje først etter å ha innhentet en objektiv vurdering av riset bak speilet som unotert skriver i sitt innlegg 26.04.18 10:38?
Arkivert
GrusKnut
26.04.2018 kl 11:19
1663

Om ikke grunneierne på Engebøsiden vil forhandle,eller se tiden an. Eller det ikke blir enighet med Nom, er ekspropriasjon eneste mulige utveg, slik jeg ser det, og det må avklares hurtigst mulig. Vevringene er ikke noe å hefte seg med på det nåverende tidspunkt. La de bare begynne å koste titalls-hundretalls millioner som de ikke har, eller får låne. Når krybben er tom og gjelden stor, vil nok hestene bites. Og går det 15år uten oppstart, vil jeg tro Nom har en god sak her også, om det skulle bli aktuelt.
Arkivert
CarryOn
26.04.2018 kl 11:32
1630

Den godeste folkehelten fra nord, Robert Hermansen, figurerer som ett av fire case som professor Petter Gottschalk nevner i kronikken "Jakten på hvitsnippene" 8.juni 2016.

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2016/06/jakten-pa-hvitsnippene/

-Tidligere administrerende direktør Robert Hermansen i Store Norske Spitsbergen Kulkompani er fortsatt helt på Svalbard, og han benyttes fortsatt som et eksempel på god ledelse i forelesninger ved Universitetet i Tromsø, selv om han har sonet to år i fengsel for grov korrupsjon.
(Sitat slutt)

Vevringens kommende redningsmann og Thingnesenes gruveguru har altså nyttig erfaring å bidra med:
I 2011 ble Hermansen dømt til 2 år ubetinget fengsel og inndragning av 3,9 millioner kroner av Nord-Troms tingrett etter å ha erkjent straffeskyld for korrupsjon.

P.S
Hermansen-navnet klinger kanskje kjent blant noen. Ja, nettopp. Tormod er broren. Disse ap-gutta er sannelig noen kløppere til å bygge nettverk! Inntil det rakner og man må søke trøst hos tekstilkunstnere i et SV-lokallag innst i fjorden...
Redigert 26.04.2018 kl 11:50 Arkivert
A.Ksje
26.04.2018 kl 11:55
1561

På Vevring og Førdefjorden miljøgruppe sin facebookside er de nå veldig opptatt av aksjekursen til Nordic mining, tilogmed forklaring på shortsalg.Skal se det er nøye planlagt takeover fra Amr.får jo da håpe kursen er tilbake høyere en noensinne så de brenner seg noe så inn i h.. om de prøver seg på dette.
Arkivert
CarryOn
26.04.2018 kl 12:01
1540

Tekstilkunstnerne allerede i gang med å stikke nåler inn i woodoo-dukka av Fossum?

Måtte de komme til sh... kort!
Arkivert
de Paris
26.04.2018 kl 12:40
1429

Når miljøbevegelsen slår seg sammen med tidligere økonomi-kriminelle elementer og venstresiden for å stoppe utbyggingen, så tyder vel det på at miljøaktivistene og venstresiden i området kaster alle etiske og moralske hemninger over bord. Alt er tillatt..
Arkivert
Tjuagutt
26.04.2018 kl 12:41
1426

14 dagers RSI er på 23,22..
Arkivert
A.Ksje
26.04.2018 kl 12:52
1374

a burde det bli en reaksjon op
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 12:54
1375

Stadig flere som velger å selg. Lykke til inn døren igjen. Kan bli veldig trangt der da!!!Just saying!
Arkivert
alan
26.04.2018 kl 13:14
1307

Leder stilen til gruvemannen fra Svalbard, var i sin tid omdiskutert. Var ikke så nøye med å informere styret og tok gjerne viktige beslutninger på egen hånd. Var vel mye "gammel morro" som kom frem etter hvert, da den nye ledelse overtok.

Dermed var ikke kasjotten langt unna.

Det er vel på tide at finanspressen, setter sine kritiske øyne på dette AMR foretaket!

Er det noen som har kontakter?
Redigert 26.04.2018 kl 13:15 Arkivert
A.Ksje
26.04.2018 kl 13:16
1295

Lurer på om Rønningen solgte aksjer i nom i tida før melding fra amr. Og lurer på om han nå kjøper seg inn igjen. Det skal ikke så mye til for å bevege kursen nedover nei. Bare ei lita melding som sår litt tvil. Selv om det ikke i realiteten er noen tvil om at Nom har rettighetene på sin side
Arkivert
unotert
26.04.2018 kl 13:21
1281

Han hadde vel både aksjer og opsjoner, hvor lenge etter avgang er han meldepliktig? Det har ikke vært noe info om eventuelt salg.
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 13:46
1181

er at han har 60834 Nom Aksjer i 2016.Igjennom ETVR INVEST A
Arkivert
Tjuagutt
26.04.2018 kl 13:47
1184

RSI går stadig nedover og er nå på 21,76.
Arkivert
Apoapsis
26.04.2018 kl 13:57
1143

Hvor er kjøperne i aksjen?
Arkivert
moto
26.04.2018 kl 14:00
1132

Ingen vits å kjøpe i ein aksje som kommer til å bli enda billigere om ein venter :)
Arkivert
ZOOZ
26.04.2018 kl 14:04
1114

Det er vel mange som selger seg ut for å komme billigere inn. Kan jo gå bra det ,men...
Arkivert
Apoapsis
26.04.2018 kl 14:08
1095

Ja må si denne nedgangen er ganske heftig. Er flere av de store aksjonærene som tømmer seg om dagen vil jeg tro. Blir spennende å se listen på mandag.
Arkivert
moto
26.04.2018 kl 14:16
1064

Ledelsen i Nom har drite på draget . Trist
Arkivert
Arkivert Til toppen