Nom: Keliber

fryktløs
NOM
10.01.2018 kl 10:56
5477

Dette er en arkivert tråd!
a har det kommet mere nytt fra Keliber for en time siden:=)

https://www.keliber.fi/en/investors/news-releases-and-publications/59D455C33268895C
Arkivert
AQAD
10.01.2018 kl 19:48
3674

Keliber er gullegget.
Er fremdeles av den bastante oppfatning at det vil være svært ufornuftig å selge seg ut av Keliber. Kelibers verdi kan bli vesentlig høyere enn de fleste tror.
Det gleder meg at Ivar uttrykker at det ikke er noe tema per nå å se for seg et slikt scenario.


Lithium battery chemicals could provide more earnings from the same ore. Keliber is actively
studying possibilities to produce higher value lithium products.
Arkivert
Slettet
10.01.2018 kl 20:28
3612

jeg heller også mot og beholde keliber. med dagens priser kan fortjenesten i keliber fort bli 10 000 usd pr tonn, eller rundt 7 mill nok pr prosent eierandel ( rask hoderegning). det burde være mulig å beholde 10 % eierandel etter finansiering uten at det kostet nom stort.
ligger liksom litt i navnet også at nom skal ha interesser utenfor Norge. vel, vel bra blir det "åkkesom".
Arkivert
Pling!
10.01.2018 kl 23:42
3510

"Selskapet vil ha et estimert årsresultat på 100 millioner euro"
dvs. at NOM får ca 210 MNOK (tilsvarende 65% av dagens selskapsverdi) årlig på bunnlinja fra eierposten i Keliber dersom de beholder sin andel.

Oversatt fra finsk til googelsk:

Side14
"Keliber Oy er et finsk gruveselskap med sikte på å produsere et spesielt litiumkarbonat
spesielt for det internasjonale litiummarkedet. Lithium Batteri Market
øker verdensomspennende i kjølvannet av den økende elektrifiseringen av transport og i mange næringer
etter hvert som etterspørselen etter batteri øker. Kelibers langsiktige mål er å produsere årlig
9 000 tonn litiumkarbonat for det voksende litiummarkedet. her
VVM undersøker miljøkonsekvensene av litiumkjemikraftverket i Kokkola,
hvor litiumkarbonat produseres årlig med 12.000 tonn."

Side 35:
Produksjonen av litiumkarbonat ved Keliber i Midt-Österbotten vil dermed være
Finlands første litiumproduktproduksjonsenhet. Prosjektet ligger
Til sentrale Österbotten og vil ansette gruvedrift og produksjon, utforskning og gruvedrift
ca 140 personer er direkte involvert i administrasjon, hvorav ca 50 mennesker er i litiumkjemisk anlegg. Selskapet kommer
å kjøpe malm og malm og andre materialer fra underleverandører.
I driftsfasen er selskapets litiumproduksjonsanlegg Kaustinen delregion og Kaustinen kommune
den største arbeidsgiveren. Selskapets litiumproduksjonsprosjekt har betydelige regionale konsekvenser
Sentrale Österbotten.
Det nåværende estimatet av Keliber-prosjektets totale investering er om lag 230 millioner euro.
Denne foreløpige sammenbrudd er som følger: gruver 15%, konsentrator 35% og litiumplantefabrikk
50%. Selskapet vil ha Kaustinen et estimert årsresultat på 100 millioner euro
den største aktøren i forstedene og Kaustinen kommune. Sentral-Österbotten produksjonsindustri
Keliber vil være det tredje største freeportfirmaet i Kokkola
og etter Boliden Kokkola.

https://www.keliber.fi/site/assets/files/1763/yva_eia_keliber_kokkola_01_2018.pdf
Arkivert
Slettet
11.01.2018 kl 00:02
3479

pling: skjønner at mitt overslag var grovt og konservativt, men det er iallefall store verdier det er snakk om. som før sagt dagens kurs tilsvarer kun nom`s eierandel i keliber, engebø og kvinnherad er bonus.
Arkivert
Elanor
11.01.2018 kl 06:20
3433

Det har tidligere vært antydet at NOM's andel kunne være verd 250 mill, men om inntektene fra NOM's andel kan bli på 210 mill pr år, så må jo denne andelen være verd lang mer ? hva kan den være verd ?
Arkivert
Pling!
11.01.2018 kl 08:06
3384

Gausdøl,
En årlig fortjeneste på 100 Mill euro er nok heller ikke basert på LCE markedspris men en mer moderat og gjennomsnittlig salgspris.

Jeg har tidligere estimert at NOM's eierandel i Keliber med P/E=15 vil tilsvare ca. 25 kr/aksje i NOM men det var før siste aksjeutvidelse (Ca. 5% lavere etter utvidelsen).

http://infonom.webnode.com/news/verdivurdering-keliber-oy/
Arkivert
Elanor
11.01.2018 kl 08:23
3338

Pling
Vet du om det finnes andre Lithium produsenter som prises som P/E = 15 ?
15 virker veldig høyt. Vi vet jo lite om hva batterier er basert på 10-15 år frem i tid.

Arkivert
Pling!
11.01.2018 kl 08:32
3354

Elanor, nei jeg vet ikke hvilken P/E som benyttes for tilsvarende selskaper. Mulig det er for høyt. Det er isåfall bare å dele på 15 og gange med den P/E man mener er riktig.
Redigert 11.01.2018 kl 09:04 Arkivert
A.Ksje
11.01.2018 kl 08:38
3320

Oversettelse av linken til fryktløs.
Keliber har sendt EIA-programmet til litiumkjemisk anlegg til myndighetene
ONS, JAN 10, 2018 09:25 CET
Keliber ("Company") vurderer plasseringen av litiumkjemisk anlegg ("kjemisk anlegg") i Kaustinen Kalavesi eller alternativt i Kokkola Industrial Park ("KIP"). Som en del av evalueringen har selskapet utarbeidet et miljøvurderingsprogram ("VVM-program") for lokalisering av kjemisk anlegg i KIP-området og sendt programmet til myndighetene i Sørøstrobotnisk senter for økonomisk utvikling, transport og miljø ( "ELY Center").

I miljøkonsekvensvurderingen vurderes de ulike implementeringsalternativene for kjemisk anlegg og konsekvensene av alternativene. Under MER-prosessen vil dagens miljøtilstand, samt mulige virkninger av fremtidig produksjon for naturmiljø, jord, grunnfjell, overflate og grunnvann, vegetasjon og dyr undersøkes. Påvirkningen på landskapet, arealbruk og samfunnet i området vil også bli vurdert.

"Vi har ennå ikke bestemt oss for plasseringen av vår fremtidige kjemiske fabrikk. Vi startet MER-prosessen for kjemisk anlegg i KIP-området før du bestemmer deg for plassering, fordi miljøpåvirkningen av operasjonene spiller en viktig rolle i evalueringen I tillegg ønsker vi å sikre at vi kan holde planlagt tidsplan, både i lokaliseringsalternativer, dvs. i Kaustinen Kalavesi eller i Kokkola KIP. VVM prosess for kjemisk anlegg er viktig for oss, og vi håper at folk i regionen vil delta aktivt i diskusjonen og gi tilbakemelding på våre planer, sier Pertti Lamberg, administrerende direktør i Keliber Oy.

"Vi har allerede startet vurderingen av dagens miljøtilstand og virkningen av vår virksomhet. Vårt mål er å få konsekvensanalyser og VVM-rapport ferdigstilt våren 2018, sier Kari Wiikinkoski, miljøansvarlig for Keliber Oy.

Alle de som planlagte operasjoner kan påvirke i fremtiden kan delta i MER-prosessen. MKB-programmet er tilgjengelig på finsk på selskapets nettside på: www.keliber.fi/en/environment/eia/eia-for-the-lithium-chemical-plant/

Et offentlig møte om miljøkonsekvensvurderingsprogrammet vil bli avholdt tirsdag 16. januar 2018 klokken 05.30 - 08.00 i Kokkola, ved Ykspihlaja toimitalo på Satamakatu 40.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kari Wiikinkoski, miljøansvarlig tlf. +358 50 3753204

Pertti Lamberg, konsernsjef, tlf. +358 50 5991189
Arkivert
Slettet
11.01.2018 kl 09:49
3243

Det er enorm spread på P/E i bransjen

http://www.moneycontrol.com/stocks/marketinfo/pe/bse/homebody.php?indcode=63&sortcode=0

RR
Arkivert
Tjuagutt
11.01.2018 kl 10:03
3243

Her er Keliber meldingen på engelsk:

Keliber ("Company") is evaluating the location of lithium chemical plant ("chemical plant") in the Kaustinen Kalavesi or alternatively in the Kokkola Industrial Park ("KIP"). As part of the evaluation, the company has prepared an environmental impact assessment program ("EIA Program") for locating the chemical plant in the KIP area and submitted the program to the authorities of South Ostrobothnian Centre for Economic Development, Transport and the Environment ("ELY Center").

In the environmental impact assessment, the different implementation alternatives for the chemical plant and the impacts of the alternatives are assessed. During the EIA process, the current state of the environment, as well as potential impacts of the future production for the natural environment, soil, bedrock, surface and the ground waters, vegetation and animals will be examined. Also, the impacts on the landscape, land use and on the society in the area will be assessed.

"We haven’t yet decided on the location of our future chemical plant. We initiated the EIA process for the chemical plant in the KIP area before making the decision on location, because the environmental impacts of the operations play an important role in the evaluation of the location of the chemical plant. In addition, we want to ensure that we can keep the planned timetable, in both location alternatives i.e. in Kaustinen Kalavesi or in Kokkola KIP. EIA process for the chemical plant is important for us and we hope that people in the region will actively participate in the discussion and give feedback on our plans, "says Pertti Lamberg, CEO of Keliber Oy.

"We have already initiated the assessment of the current state of the environment as well as the impacts of our operations. Our target is to get the impact assessments and EIA report completed in the spring 2018" says Kari Wiikinkoski, Environmental Manager of Keliber Oy.

All those whom the planned operations may affect in the future can participate in the EIA process. The EIA program is available in Finnish on the company's website at: www.keliber.fi/en/environment/eia/eia-for-the-lithium-chemical-plant/

A public meeting on the environmental impact assessment program will be held on Tuesday January 16, 2018 at 05.30 - 08.00 p.m. in Kokkola, at the premises of the Ykspihlaja toimitalo at Satamakatu 40.

For further information, please contact:

Kari Wiikinkoski, Environmental Manager tel. +358 50 3753204

Pertti Lamberg, CEO, tel. +358 50 5991189
Arkivert
krissov
12.01.2018 kl 07:52
3132

går 100% snart?
Arkivert
fryktløs
13.01.2018 kl 12:56
3083

ttps://www.tek.no/artikler/vi-fikk-kjore-bytons-heftige-tesla-konkurrent/41597
Arkivert
Rookie,
15.01.2018 kl 09:10
2902

ttps://e24.no/bil/ford-motor/ford-skal-investere-87-milliarder-kroner-i-elbiler/2423244
Arkivert
jonic
16.01.2018 kl 08:01
2754

ttps://www.keliber.fi/en/investors/news-releases-and-publications/360D19D30D724D22
Arkivert
fryktløs
19.01.2018 kl 15:39
2649

ttp://www.tv2.no/broom/9618506
Arkivert
Belei
25.01.2018 kl 12:50
2467

Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering
Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering
Scania och Northvolt har tecknat avtal om att utveckla och kommersialisera battericellsteknik för tunga fordon. Scania tillkännager idag en investering på 10 miljoner euro i samarbetet för att främja utvecklingen av battericeller och stödja etableringen av Northvolts demonstrations- och utvecklingscenter.
Fordonselektrifieringen går snabbt och erbjuder en effektiv väg mot mer hållbara transporter. För tunga lastbilar och bussar krävs emellertid fortsatt utveckling när det gäller laddinfrastruktur liksom mer robusta, kostnadseffektiva och hållbara battericeller – nödvändiga förutsättningar för ett brett kommersiellt genombrott. Olika transporttillämpningar kräver olika elektriska drivlinor. För att nå bästa resultat måste alltså battericellstekniken anpassas för varierande behov.

– Vi vill göra det enkelt för kunderna att välja hållbara transportlösningar, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Elfordon kommer att spela en avgörande roll i övergången till ett fossilfritt transportsystem. Dagens battericellsteknik måste dock ytterligare utvecklas för att motsvara kraven från lastbils- och busskunderna. Vi är övertygade om att vi kan göra stora framsteg genom partnerskapet med Northvolt.

De två företagen ska bilda ett gemensamt expertteam och arbeta tillsammans vid Northvolts forskningscenter, Northvolt Labs i Västerås, för att utveckla och kommersialisera battericeller som är optimerade för tunga fordon. Företagen har också träffat en överenskommelse om framtida inköp av battericeller.

– Med Scanias stora kunnande om såväl produkterna som den kommersiella miljön i

kombination med vår innovativa tillverkningsprocess är vi

övertygade om att vi kan producera hållbara battericeller av högsta kvalitet för den

krävande tunga fordonsmarknaden, säger Peter Carlsson, Northvolts VD och

grundare.

Tillverkningen av battericeller är energiintensiv och Sverige erbjuder tillförlitliga leveranser av kostnadseffektiv hållbar energi. Landet är därför väl lämpat för storskalig batteriproduktion. Northvolt ska bygga nästa generation batterifabrik i Skellefteå för att tillverka miljömässigt hållbara batterier av hög kvalitet, med minsta möjliga CO2-påverkan och högsta målsättningarna för återvinning.

Detta partnerskap är ett av flera strategiska initiativ i Scanias mål att driva övergången till ett mer hållbart transportsystem.

För mer information kontakta:

Karin Hallstan, PR Manager, Scania, tel 76 842 8104, e-post karin.hallstan@scania.com

Jesper Wigardt, Head of Communications, Northvolt, tel 072 555 5465, epost jesper.wigardt@northvolt.com
Arkivert
_HH_
26.01.2018 kl 08:52
2350

https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/lithium-investing/uk-solid-state-batteries-research/?mqsc=E3932410


Satsing på solid state batteri, inneheld fortsatt litium.
Arkivert
Slettet
26.01.2018 kl 09:00
2345

""Selskapet vil ha et estimert årsresultat på 100 millioner euro"
dvs. at NOM får ca 210 MNOK (tilsvarende 65% av dagens selskapsverdi) årlig på bunnlinja fra eierposten i Keliber dersom de beholder sin andel."

La oss håpe ressursoppdateringen i fm DFS både gir oss vesentlig økning i dette, og at eierandelen kan brukes til morsselskapsgaranti for delfinansiering av utbyggingen på Engebø)

Med et årsresultat på 210 mnok bør det kunne verdsettes til i hvert fall 7x = 1500 mnok for andelen

Begynner å smake fugl)

RR
Arkivert
Råvarer
26.01.2018 kl 09:58
2310

Det er Keliberandelen som gjør at risikoen i engebøprosjektet minimeres betydelig i forhold til andre junior mining selskaper rundt om i verden.

Det gjør også NOM til et oppkjøpscase når DFSen er ferdig. Større mining selskaper ekspanderer gjennom oppkjøp av junior mining selskaper.

Nå har jeg overegnet for å runde av beholdningen og pengene er på plass.
Arkivert
Sailor
26.01.2018 kl 10:03
2284

Kan du ikke regne videre hva dette betyr for verdien bak hver NOM-aksje i dag, og inkludere antallet aksjer som kommer til med siste rettede og repemisjon ?
Jeg sitter på fjellet og har ikke tallene tilgjengelig.

Forbløffende hvordan aksjen fremdeles holdes nede.
Redigert 26.01.2018 kl 10:29 Arkivert
Skazy
26.01.2018 kl 10:32
2237

Det virker som om aksjen holdes under 3,40 og at det er et uendelig antall aksjer på dette nivået.
Når kommer alle reperasjons-aksjene ut på markedet?
Arkivert
unotert
26.01.2018 kl 10:41
2220

Skazy, det spiller ingen rolle når de kommer på VPS kontoen til folk. Det selges noe rundt 3.40 nå av folk som vil delta i rep emien, 20 øre i forskjell er nok til at de gidder dette. Jeg selv gidder ikke, jeg kunne selge 20 000 aksjer på 3,40 og kjøpe det jeg har rettigheter til, ca 20 000 aksjer, og dermed spart inn 4000 kr. Men jeg tror ikke jeg gidder. De som kjøper i rep emien er uansett eksisterende aksjonærer og de vil neppe dumpe ut det de har kjøpt med noen øres fortjeneste. Så lokket heves fra mandag av når rep emi er over. Da kan vi se fram til en stigning utover vinter og vår vil jeg tro, særlig i påvente av DFS Keliber, og deretter IPO og DFS Engebø. Høsten blir veldig spennende.
Redigert 26.01.2018 kl 10:42 Arkivert
Kvabb.
26.01.2018 kl 10:45
2211

Det er ikke rare greiene gjennomsnitts-nomeren får tildelt, så det er intet å frykte -)
Arkivert
Slettet
26.01.2018 kl 12:29
2129

Med rep.emi aksjene blir det drøyt 113.450.000 aksjer, altså drøyt 10,- pr aksje om spm ditt var til mitt regnestykke.

Men det er altså kun Keliber.

Så de må gjerne sitte utenfor de som vil, for min del:)

RR
Arkivert
ZOOZ
26.01.2018 kl 13:24
2085

Er ikke mye til salgs nå. Løp å kjøp.
Arkivert
BlindMe2
26.01.2018 kl 15:19
1978

eliber net-page is down and sellers on NOM are gone...

something coming? ... just speculating :
Arkivert
dinglebær
27.01.2018 kl 01:47
1776

ttps://e24.no/bil/fornybar-energi/scania-investerer-100-mill-i-svensk-batteriselskap/2424324
Arkivert
Råvarer
27.01.2018 kl 08:56
1750

Denne batterifabrikken er en direkte konsekvens av Keliber. NOM er forstsatt største eier i selskapet og jeg må si at det er VELDIG merkelig at NOM ikke går som faan på slike nyheter. At ikke flere posisjonerer seg i NOM er fasinerende.
Slike selskaper skal vel normalt ikke øke vesentlig i kurs før DFSen er ferdig, men jeg synes alt mediastyret rundt Lithium burde løfte NOM betydelig. Ser frem til at DFSene er ferdige og kursoppgangen de nærmeste årene.
Arkivert
Ratta
27.01.2018 kl 09:08
1713

Råvarer, Noen link/kilde på at "Denne batterifabrikken er en direkte konsekvens av Keliber"
Arkivert
ondur
27.01.2018 kl 12:23
1622

Når Norhvolt får på plass en total finansieringsplan så er det god sannsynlighet for en samarbeid/offtake avtale med Keliber, muligens allerede i Q2. Den nye LG fabrikken i Polen er også en god kandidat innenfor samme tidsramme.

Etableringen av Northvolt er ikke koblet til Keliber, men troen på at Europa har behov for store batterifabrikker i fremtiden og der ønsker Northvolt å ta sin del av kaka. Komponentene til batteriene kan de kjøpe på det globale markedet, men hvis en lokal leverandør kan levere til riktig pris og kvalitet vil det være en fordel, men ikke premiss for fabrikken. R&D avdelingen de først skal bygge opp i Vasterås, hvor feks Scania investeringen øremerkes, er spesielt interessant for Keliber hvis et samarbeide kan etableres i den tidlige fasen vi nå er inne i. Noe av samtalene de har kan nettopp innholdet R&D samarbeide i tillegg til offtake. Vi vet de har konkret snakket sammen siden slutten av 2017 og at dette pågår idag. Det kan fra utsiden av oppleves som en perfekt match.
Arkivert
vetleoe
27.01.2018 kl 15:39
1520

Ratta, sjekk dette kartet.

https://drive.google.com/open?id=1jIMkSsvKavOb6uLc32okPV1YufJg2-z-&usp=sharing

Har kommet nyheter ang forhandlinger men uten detaljer.
Arkivert
Ratta
27.01.2018 kl 16:44
1495

Beliggenheten av batterifabrikken begrunnes med tilgang på energi, vannkraft.
Tilgang på lokal energi er nok mye viktigere enn lithium som lett kan fraktes med skip. (Det må det uansett fra Finland)

Riktig at det har vært møter mellom Northvolt og keliber, men forhandlinger?

"Denne batterifabrikken er en direkte konsekvens av Keliber" er nok å trekke det litt langt, men det hadde jo vært flott om det er tilfelle.
Redigert 27.01.2018 kl 16:46 Arkivert
ondur
27.01.2018 kl 17:37
1461

Greit å holde beina på bakken her. Det usikre med Northvolt er finansieringen og hvem de skal levere batterier til. Foreløpig store ord, lokal villighet og noen fine avtaler, men Vestas og Scania blir ikke store på kundesiden de neste 5 årene.

De trenger VW/BMW/Daimler eller noen andre store bilprodusenter eller alternativt i batteri-leveringskjeden på kundesiden som går rett inn på eiersiden.

Inntil videre har jeg mer tro på offtake for Keliber fra mer etablerte spillere. Det er tidsmodent nå for første Keliber offtake avtale, da slikt kommer gjerne før DFS.
Arkivert
_HH_
27.01.2018 kl 19:59
1403

vw jobber på spreng for å sikre seg langtidsavtaler for levering av cobolt og lithium. Det er det nok fleire av bilprodusentane som gjer også.

Arkivert
Skazy
27.01.2018 kl 20:41
1361

Er det sikkert ganske sannsynlig at vi vil bevege oss i riktig i tiden som kommer.
+/- 20 % opp for å nå "break even", på steg 1. Kommer vi til steg 2 (opsjonspakke 2) +/- 8 kr, så begynner det å likne på noe.

La oss håpe at dette motiverer ledelsen til å uttrykke seg mest mulig fornuftig fremover.
Det har jo vært ting som kunne vært kommunisert litt mer strategisk hvis man ønsket kursen høyere.

Og kanskje ledelsen også vet om andre gode ting som kommer vår vei.


Redigert 27.01.2018 kl 22:54 Arkivert
No worries
27.01.2018 kl 21:26
1321

The EU’s charge to create its own Tesla Gigafactory

https://global.handelsblatt.com/mobility/eus-charge-create-tesla-gigafactory-879546
Arkivert
Skazy
28.01.2018 kl 19:54
1136

Teslas gigabatteri i Australia tjener allerede seriøse penger:

http://www.iflscience.com/technology/looks-like-teslas-giant-battery-in-australia-made-some-serious-cash-this-month/

Kan kanskje være flere som ønsker slike i fremtiden?
Arkivert
Belei
29.01.2018 kl 12:24
963

Mange med behov for avtaler på lithium.

ALELION ENERGY SYSTEMS builds Sweden's first factory for large-scale production of lithium-ion batteries for vehicles
ALELION ENERGY SYSTEMS builds Sweden's first factory for large-scale production of lithium-ion batteries for vehicles
Alelion Energy Systems has decided to build a factory in Gothenburg for the production of lithium batteries for use in, among other things, industrial vehicles. The factory is expected to be completed in 2018 and will be the first of its kind in Sweden. "We have developed and delivered lithium-ion batteries for more than ten years and seen how the market for these products has matured as the steadily increasing interest in electrification and sustainable energy solutions has," said Alelion Energy Systems CEO Daniel Troedsson. "With a dedicated production facility, we are able to profitably take advantage of the commercial opportunities of Lithium technology."
Alelion Energy Systems is currently developing the next generation of lithium-ion batteries and the investment in the dedicated factory is being done to better meet different customer requirements and to seize the global potential of the new products. The funding includes the Gothenburg-based investment company Pegroco Invest AB and the state-owned venture capital company Fouriertransform AB.

"Our new Generation 3 batteries provide us with many more possibilities for industrial standardization and adaptation to specific requirements of different customer segments and markets", said Alelion CEO Daniel Troedsson. "With the new batteries and their own production facility, we can in a completely different way meet the sharp rise in global demand for lithium-ion batteries that follow in the wake of the need for more sustainable transport."

The factory will be built in the Volvo area in Torslanda on Hisingen and will initially have a technical production capacity of barely 500 MWh per year. The production line will have a high degree of automation but still allow completely customised production as a result of the new generation of batteries based on modules. Initially, some 20 people are expected to be recruited.

"Thanks to the flexible production model, the factory will be able to handle both current and future battery technologies, which is a major advantage in a market characterised by rapid technological development," says Daniel Troedsson.

Lithium-ion batteries are of great importance to the transition to more sustainable transport and lithium technology is today the predominant battery technology for electrification of vehicles such as cars and buses. Alelion started with lithium-ion batteries as early as 2006 and is a supplier to some of the world's largest forklifts, including Toyota Material handling and Jungheinrich. In the truck industry, a rapid transition from lithium-ion lead-acid batteries is underway, providing significant direct and indirect environmental benefits. Even better, lithium-ion batteries contain neither lead nor generate hydrogen when charging, they have a significantly higher energy efficiency and therefore provide less greenhouse gas emissions from carbon dioxide. Alelion’s own calculations show that if all trucks in Europe were to switch to lithium-ion batteries, it would result in a reduction of 3 million tonnes of CO2, corresponding to one tenth of Sweden's total annual emissions.

In recent years, interest in electrification and sustainable energy solutions has increased dramatically, which also paved the way for alelion expansion and investment in the dedicated factory.

"We have only just begun to explore the opportunities that lithium-ion technology provides for more sustainable energy solutions," said Daniel Troedsson. "The electrification of various types of vehicles was the starting point and the major breakthrough for lithium-ion technology, but we are now seeing how this technology can be used for everything from storing excess energy to balancing and optimizing energy use in homes and industries. "
Arkivert
Slettet
01.02.2018 kl 09:17
779

godt over 20 000 $/t for lithium carbonat ifølge argusmedia.com.
noen som vet om et selskap som eier 1/5 av en kommende produsent...?
Arkivert
fryktløs
01.02.2018 kl 09:19
785

Takk for den Gausdøl:=)
Arkivert
Skazy
01.02.2018 kl 11:10
692

Hei Gausdøl
Jeg fant ikke lithiumpriser på argusmedia.com.
Jeg søkte på lithium i søkefeltet.
Er det lov å bry deg med å spesifisere noe mer?
Jeg googlet og fant denne på en annen side:
https://www.metalary.com/lithium-price/

Men her er prisen ca 10 000, men den viser heller ikke 2018.

Eller denne:
http://original.metal.com/metals/productinfo/201102250059

16800 pr tonn 2018 også en annen nettside. (Meget sterkt!!)

Mvh Skazy
Redigert 01.02.2018 kl 11:27 Arkivert
Skazy
01.02.2018 kl 12:30
582

På siden under finner man lithium carbonate pris på 20500 $/t nov 2017.
Se litt nedover på siden.

https://seekingalpha.com/article/4140705-lithium-miners-news-month-january-2018

Nå gjelder det bare å håpe på at ting går på skinner for Keliber.

Ressursene øker stadig og verden smiler.
Etter hva jeg har forstått, så har de bare rukket å undersøke små deler av et gigantisk område.
Hvem vet hva morgendagen kan gi?
Arkivert
Arkivert Til toppen