rischioso
09.07.2018 kl 20:42
1179


For de som ikke er like spreke i engelsk:

15/06-2018 08:00:01: (ELE) Element fullfører finansieringen av Ambershaw Metallics Inc

Oslo, 15. juni 2018: Det vises til børsmelding fra Element ASA ('Element' eller
'Selskapet') den 5. februar 2018 angående investeringsavtale inngått med
Ambershaw Metallics Inc. ('AMI'). Element eier per i dag 26,74% av aksjene i
AMI. Selskapet har nå gjennomført siste transje av investeringen gjennom en ny
konvertibel obligasjon i henhold til Investeringsavtalen og betalt det
gjenstående beløpet på MUSD 4,85 til AMI ('Den Nye Konvertible Obligasjonen').

«Vi er veldig fornøyde med å gjennomføre AMI investeringen som betyr at vi nå
kan fokusere fullt ut på produksjonsstart i Q3 2018 og fremtidig børsnotering av
denne ressursen i Q2 2019, sammen med vår partner Legacy Hill Resources Ltd.
('LHR')», sier Lars Christian Beitnes, styreleder i Element.

«Vi er overbevist om at investeringen i AMI vil være profitabel for Element. Vi
startet dette prosjektet for halvannet år siden under den nye
diversifiserings-strategien etablert av det nye styret og ledelsen i Selskapet.
Gjennom denne siste transjen i Investeringsavtalen har vi nådd en viktig milepæl
for Element», sier Cecilie Grue, CEO i Element. «Det nye styret og ledelsen har
jobbet hardt for å snu selskapet rundt og fremdriften går etter planen.»

Den Nye Konvertible Obligasjonen er sikret med pant i AMIs virksomhet og
eiendeler og vil ha en kupong på syv prosent. Forfallsdato vil være det første
tidspunktet av enten børsnoteringen av AMI eller 31. desember 2020. Element har
imidlertid en rett til å konvertere obligasjonene løpende frem til forfall.
Forutsatt at hovedstol er på MUSD 4,85, samt påløpte renter konverteres til
aksjer i AMI per 31. desember 2020, vil Elements eierskap økes fra 26,74 % til
ca. 50 % av aksjene i AMI på fullt utvannet basis og den totale investeringen i
AMI fra Elements side vil samlet sett utgjøre MUSD 7,8. Finansieringen som ytes
under Avtalen er i samsvar med egenkapitalkapitalbehovet til AMI inntil oppstart
av produksjon av Super Premium DR-graderte pellets i Q3-2018. Resterende
finansieringsbehov i AMI planlegges dekket ved gjeldsfinansiering.

Dersom den Nye Konvertible Obligasjonen under Tredje Transje blir konvertert av
Element, har Element rett til å foreta et aksjebytte for å oppnå det nødvendige
antallet AMI-aksjer i en transaksjon med LHR, der LHR vil motta Element-aksjer
som oppgjør, for å kunne oppnå 51 prosent eierskap på fullt utvannet basis i
AMI. Prisen for AMI-aksjene er fastsatt til samme pris som i de tre andre
transjene, mens prisen på Element-aksjene blir beregnet ut fra 60 dagers
volumvektet gjennomsnittspris, etter at Element har utøvd opsjonen.

Denne informasjonen er gitt i medhold av Verdipapirhandelloven § 5-12.
Arkivert