NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Aksje-ekspert
28.12.2017 kl 13:50
5096

Dette er en arkivert tråd!
Aksjeekspert:

NANO har igjen cirka 14 kroner per aksje nå. Resten av pengene svis av i stadig større tempo. Selskaper som skuffer på denne måten kan fort få kjappe fall ned mot kontantbeholdning per aksje.

Her er nok en forsinkelse, som ikke en gang er børsmeldt:

«REK sør-øst

Forskningsprosjekt
Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom

Vurdering:
Endringssøknadens innhold
Endringssøknaden dreier seg om å igangsette det søker omtaler som del B av studien, noe som medfører inklusjon av flere nye pasienter, med inklusjons- og eksklusjonskriterier som skiller seg fra del A av prosjektet. Det er utarbeidet en egen protokoll for den nye utvidelsen.

Komiteens vurdering
Endringer av pågående prosjekter skal søkes REK, jf. helseforskningslovens § 11. Dersom endringene av prosjektet er så store at det må anses å være et helt nytt prosjekt, kan REK bestemme at det må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, jf. § 10, på nytt.

Komiteen mener den nye armen av prosjektet i realiteten utgjør en ny selvstendig studie, og at det dermed må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, jf. § 10.
Vedtak:
Endringssøknaden godkjennes ikke, jf. helseforskningslovens § 11.

Det må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, på selvstendig grunnlag for utvidelsen.

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK Sør-Øst. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet.»

https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=191330&p_parent_id=197383&_ikbLanguageCode=n

Med alle disse «armene» i hytt og gevær blir dette bare tull. NANO fremstår som en blekksprut i øyeblikket.
Arkivert