"PCIB: Partner for fullføring av gallegangsstudien"

nextmove
19.11.2017 kl 20:22 4033

Dette er en arkivert tråd!
Seks børsdager før kvartalspresentasjonen er det ennå tid til litt synsing, tro og tvil:

Jeg tilhører dem som tror ledelsen kommer i mål med godkjent pivotal fase i gallegangsstudien, dvs. både i drøftingene med FDA og EMA. Avgjørelsen om å gå for pivotal fase 2 ble i realiteten tatt i september for vel ett år siden da en ikke valgte å starte opp ordinær fase 2 slik det tidligere var forutsatt. Drøftingene med FDA og EMA tror jeg nå i hovedsak er ferdige. Til slutt gjenstår, som Walday sa i en Radium-podcast for noen uker siden, å finpusse et klinisk oppsett slik at det tilfredsstiller begge de regulatoriske myndighetene.

Fra dette endelige oppsettet er klart tror jeg ikke det vil gå lang tid fram til styret tar en beslutning om hvordan den pivotale fasen skal finansieres. Her er jeg overbevist om at selskapet har nytta tida godt. I høyden snakker vi trolig om få uker og i god tid før den utvida studien er ferdig.

Når det gjelder valg av finansieringsløsning tror jeg vi trygt kan utelukke en emisjon, så vel retta som fortrinnsretta, med det formål å kjøre studien i egen regi – for så også å stå for markedsføring og salg i egen regi. PCIB har altfor stor portefølje av oppstarta og mulige utviklingsprosjekter til at en i denne fasen bør ta mål av seg til sjøl å stå for markedsføring og salg. Slik jeg ser det gjenstår da tre muligheter:

1. «Klassisk» utlisensiering til et større farmasiselskap med nødvendig markedsmakt og dedikasjon (partneravtale).

2. En retta emisjon overfor en «spesialinvestor» slik at pivotal fase 2 kan gjennomføres i PCIBs egen regi. Det forutsetter at en, når produktet er klart for markedet, inngår en partneravtale for markedsføring og salg.

3. En slags kombinasjon av 1 og 2 dvs. at partneren kjøper seg inn i selskapet ved en retta emisjon (jf. et tidligere referert eksempel som gjaldt Genmab), og er den som står for den gjenstående kliniske utprøvinga.

Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, betyr dette at PCIBs inntekter fra Amphinex for gallegangskreft vil bestå av to hovedelement: Avtaleverdien og royalties fra salg. Det betyr samtidig at PCIB ikke vil ha nevneverdige kostnader knytta til gjennomføring av pivotal fase 2.

Om en legger dette til grunn, er det altså avtaleverdien og royaltysatsen som vil bli avgjørende for hvilket økonomisk bidrag «spydspissen» vil gi til markedsverdien av selskapet. Spekulasjoner om hva avtaleverdien kan bli er sjølsagt svært vanskelig før flere vesentlige størrelser er på plass. Bl.a. er spennet med hensyn til pris voldsomt om en legger artikkelen fra LifeSciCapital til grunn (fra ca. 15 000 til ca. 935 000 USD). Her har PCIB klokt og forsiktig antyda en pris på minimum 100 000 USD. Ser en imidlertid på figuren i nevnte artikkel, og teller med de produktene retta mot sykdommer med en prevalens i USA fra og med 10 000 per år og nedover, ser en at medianprisen ligger på om lag 280 000 USD, og tredje og fjerde kvartil møtes på 200 000 USD. Forhåpentlig vil vi få klarhet i prisspørsmålet som en del av de regulatoriske avklaringene.

Et annet svært utslagsgivende spørsmål vil være om en partneravtale også vil omfatte markeder utenfor EMA og FDAs regulatoriske nedslagsområde. Både Japan og Sør-Korea er på grunn av den høye forekomsten av gallegangskreft (pCCA) uhyre interessante i denne sammenhengen, kanskje også Thailand.


Interessant lesning: «Approaches to Valuation of Pharmaceutical Licensing Deals” (PharmaVentures Ltd)
Redigert 19.11.2017 kl 22:39 Arkivert